Zaštita podataka

Predgovor

Mi, kompanija Flix SE, uključujući naše podružnice (u daljem tekstu zajednički: „FlixBus“, „mi“ ili „nas“) ovim putem Vas želimo obavijestiti o zaštiti podataka u kompaniji FlixBus.

Propisi o zaštiti podataka za zaštitu osobe pogođene obradom podataka (u daljem tekstu Vas nazivamo nosiocem podataka, kao i „klijent“, „korisnik“, „Vi“, ili „nosilac podataka“) proizlaze posebno iz Opće uredbe o zaštiti podataka Europske Unije (Uredba (EU) 2016/679; u daljem tekstu „OUZP“). Ukoliko odlučujemo o svrhama i načinima obrade podataka sami ili zajedno s drugima, ovo prvenstveno uključuje obavezu da Vas transparentno informišemo o vrsti, opsegu, svrsi, trajanju i pravnoj osnovi obrade (cf. Član 13 i 14 OUZP-a).

Svrha ove politike (u daljem tekstu: „politika zaštite privatnosti“), je da Vas informišemo o načinu na koji obrađujemo Vaše lične podatke.

Naša politika zaštite privatnosti je modularne strukture. Sastoji se od jednog dijela koji sadrži opće informacije o svim obradama ličnih podataka i situacijama obrade koje stupaju na snagu svaki put kada se pristupi našoj web stranici (Klauzula 1 Opšte informacije) i posebni dio, čiji se sadržaj odnosi samo na situaciju obrade koja je navedena s nazivom odgovarajuće ponude ili proizvoda, posebno kada posjetite naše web stranice, što je ovdje detaljnije opisano (Klauzula 2 Posebne informacije).

Dodatne pravne informacije možete pronaći ovdje:

koje se odnose na FlixBus:

Uslovi i odredbe rezervacije (TCB)

Uslovi i odredbe prijevoza (TCC)

Koje se odnose na FlixTrain:

Uslovi cijena FlixTrain GmbH

Odredbe i uslovi prijevoza kompanije FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za posao:

Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao

1.    Opšte informacije

1.1    Definicija pojmova

Ova politika zaštite privatnosti temelji se na sljedećim definicijama pojmova, kako je navedeno u Članu 4 OUZP-a:

 • lični podaci“ su sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati („nosilac podataka“). Osobu je moguće identificirati ako on/ona može biti identificirana direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacioni broj, mrežni identifikator, podaci o lokaciji ili putem informacija svojstvenih za njihov fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identiteti (Član 4(1) OUZP-a). Moguće je utvrditi identitet povezivanjem takvih podataka ili drugog dodatnog znanja. To ne ovisi o pojavi, obliku ili fizičkom utjelovljenju informacija (fotografije, video ili zvučni zapisi mogu sadržavati i lične podatke).
 • obrada“ je bilo koji postupak u kojem se koriste lični podaci, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima (tj. podržani tehnologijom). To posebno uključuje prikupljanje (tj. nabavku), bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagođavanje ili promjenu, pronalaženje, konsultacije, upotrebu, otkrivanje prijenosom, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje, kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka, kao i promjena definicije cilja ili svrhe koja je prvobitno korištena kao osnova za obradu podataka (Član 4(2) OUZP-a).
 • kontrolor“ je fizička ili pravna osoba, organ javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka (Član 4(7) OUZP-a).
 • obrađivač“ je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, posebno u skladu s njegovim uputama (Član 4(8) OUZP a).
 • treća strana“ je bilo koje fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili neko drugo tijelo, osim nosioca podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su pod direktnim nadzorom kontrolora ili obrađivača ovlaštena za obradu ličnih podataka; to uključuje i druga pravna lica koja pripadaju grupi (Član 4(10) OUZP-a).
 • pristanak“ nosioca podataka podrazumijeva svako dobrovoljno, specifično, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje nosioca podataka kojim on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju; (Član 4(11) OUZP-a).

1.2    Ime i adresa kontrolora

Osoba odgovorna za obradu Vaših ličnih podataka (Član 4(7) OUZP-a) je:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 München  
Telefon: +49 (0) 30 300 137 300

E-pošta info@flixbus.ba

Dodatne informacije o našoj kompaniji možete naći u pravna napomena.

1.3    Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka naše kompanije dostupan Vam je u bilo koje vrijeme da odgovori na sva Vaša pitanja i kao kontakt osoba na temu zaštite podataka.

Njeni kontakt podaci su:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 München

E-pošta data.protection@flixbus.com

Za opšta pitanja o FlixBus, kontaktirajte info@flixbus.ba.

1.4    Pravni osnov obrade podataka

Obrada ličnih podataka dozvoljena je ako se poštuje najmanje jedan pravni osnov naveden u nastavku:

 • Član 6 stav 1(a) OUZP-a: nosilac podataka dao je saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na njega/nju u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Član 6 stav 1(b) OUZP-a: obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojem je nosilac podataka ugovorna strana ili za provedbu predugovornih mjera koje se provode na zahtjev nosioca podataka;
 • Član 6 stav 1(c) OUZP-a: obrada je neophodna radi poštovanja zakonske obaveze kojoj podliježe kontrolor (npr. zakonska obaveza zadržavanja);
 • Član 6 stav 1(d) OUZP-a: obrada je neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi nosioca podataka ili drugog fizičkog lica;
 • Član 6 stav 1(e) OUZP-a: Ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti dodijeljenih kontroloru, ili;
 • Član 6 stav 1(f) OUZP-a: obrada je neophodna da bi se zaštitili legitimni interesi kontrolora ili treće strane, osim ako su od tih interesa jači interesi ili prava nosioca podataka (posebno kada je nosilac podataka dijete).

Za obradu koju provodimo, mi navodimo važeću pravnu osnovu pod Klauzula 2. Obrada se također može zasnivati na više pravnih osnova.

1.5    Kategorije primalaca

Pod određenim uslovima, Vaše lične podatke prenosimo našim podružnicama ili se lični podaci iz naših podružnica prenose nama, u onoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno.

Kao i svaka velika kompanija, i mi koristimo vanjske domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i rad s partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Oni uključuju, na primjer:

 • prevoznici (pregled trenutnih prevoznika možete pronaći ovdje)
 • (IT) pružaoci usluga
 • finansijske institucije i pružaoci platnih usluga
 • prodajni partneri
 • pružaoci korisničkih usluga (interni/eksterni)
 • operateri trgovina
 • zaštitarske kompanije
 • osiguravaoci (putovanja)
 • drugi partneri angažirani za naše poslovanje (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, pravnici, nadzorna tijela, druge strane koje sudjeluju u akvizicijama kompanije)

Pružaoci usluga i partnerske kompanije moraju pružiti garancije da se odgovarajuće tehničke i organizacione mjere provode na takav način da obrada udovoljava zakonskim zahtjevima i da se štite prava nosilaca podataka.

Lične podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, javnom tužilaštvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlaštenje.

Za obradu koju provodimo, specificiramo kategorije primalaca podataka pod Klauzula 2.

1.6    Zahtjevi za prijenos ličnih podataka u treće zemlje

Kao dio naših poslovnih odnosa, Vaši lični podaci mogu se dijeliti ili otkriti trećim stranama, koje se također mogu nalaziti izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), odnosno u trećim zemljama.

Ukoliko je potrebno, obavijestit ćemo Vas u odgovarajućim odjeljcima Klauzule 2 o odgovarajućim detaljima prijenosa u treće zemlje u vezi s obradom koju smo izvršili.

Europska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju zaštitu podataka koja je uporediva sa EEA standardom pomoću takozvanih odluka o adekvatnosti (popis tih zemalja i kopija odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti sa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Međutim, u drugim trećim zemljama u koje se mogu prenijeti lični podaci, možda ne postoji postojan visok nivo zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, mi osiguravamo da je zaštita podataka adekvatno zagarantovana.

To je moguće, na primjer, putem obavezujućih propisa kompanija (koji se nazivaju „obavezujuća korporativna pravila“), standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za zaštitu ličnih podataka, certifikata i priznatih kodeksa ponašanja.

Ukoliko je to potrebno za Vašu rezervaciju i s tim povezano pružanje i obradu transportnih usluga, prijenos ličnih podataka potrebnih za to u treće zemlje dozvoljen je u skladu s Članom 49 stav 1(b) OUZP-a.

Molimo Vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o ovoj temi.

1.7    Trajanje pohrane i brisanje podataka

Period pohrane prikupljenih ličnih podataka ovisi o svrsi u koju obrađujemo podatke. Podaci će se čuvati sve dok je to potrebno za postizanje namjeravane svrhe.

U slučaju obrade koju smo izvršili, mi preciziramo u Klauzuli 2 koliko ćemo dugo podatke čuvati kod nas. Ako u nastavku nije naveden eksplicitni period pohrane, Vaši lični podaci će biti izbrisani ili blokirani čim svrha ili pravni osnov za pohranu više ne vrijede.

Međutim, pohrana se može izvršiti i preko određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s Vama, ili ako se pokrenu drugi pravni postupci, ili ako je pohrana propisana zakonskim odredbama kojima smo mi kao kontrolor podložni. Ako istekne period pohrane propisan zakonskim odredbama, lični podaci će biti blokirani ili izbrisani, osim ako mi ne zahtijevamo dalje čuvanje i za to postoji pravni osnov.

1.8    Automatizirano donošenje odluka (uključujući profilisanje)

Ne namjeravamo koristiti nikakve lične podatke prikupljene od Vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizirano donošenje odluka (uključujući profilisanje). Ako želimo primijeniti ove postupke, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti u skladu sa zakonskim odredbama.

1.9    Nema obaveze davanja ličnih podataka

Zaključivanje ugovora s nama u osnovi ne ovisi o tome da li ste nam prethodno pružili lične podatke. U principu, takođe ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza da nam dostavite svoje lične podatke; međutim, određene ćemo ponude moći pružiti samo u ograničenoj mjeri ili ih uopšte ne pružiti, ako ne navedete podatke koji su za to potrebni.

1.10    Zakonska obaveza prijenosa određenih podataka

Pod određenim okolnostima možemo podlijegati posebnoj statutarnoj ili zakonskoj obavezi davanja ličnih podataka trećim stranama, posebno javnim tijelima.

1.11    Sigurnost podataka

Koristimo prikladne tehničke i organizacione mjere za prikupljanje Vaših podataka, uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući vjerovatnoću i učinak takvog događaja), u cilju zaštite nosioca podataka od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. za naše web stranice koristimo TLS šifriranje). Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju kako bi se uzeo u obzir tehnološki razvoj.

Na zahtjev ćemo Vam rado pružiti dodatne informacije o tome. Molimo Vas da se u vezi s tim obratite našem službeniku za zaštitu podataka ili našem CISO-u (glavnom službeniku za sigurnost podataka).

Njegovi kontakt podaci su:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 München

E-pošta it-security@flixbus.com

1.12    Vaša prava

U svakom trenutku možete potvrditi svoja prava kao nosilac podataka u vezi s Vašim ličnim podacima, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke date u Klauzuli 1.2. Nosioci podataka imaju sljedeća prava prema OUZP-u:

Pravo na informacije  
U skladu s Članom 15 OUZP-a možete zatražiti informacije u skladu o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. U svom zahtjevu za informacijama trebali biste razjasniti svoju bojazan kako bismo nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na zahtjev ćemo Vam dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Imajte na umu da Vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravak  
Ako podaci koji se odnose na Vas nisu (više) tačni, možete zatražiti ispravak u skladu s Članom 16 OUZP-a. Ako su Vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunjavanje.

Pravo na brisanje  
Možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka u skladu s odredbama Člana 17 OUZP-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, ovisi i o tome da li su nam podaci koji se odnose na Vas i dalje potrebni da bismo ispunili svoje statutarne dužnosti.

Pravo na ograničenje obrade  
U skladu s odredbama Člana 18 OUZP-a, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na prenosivost podataka  
U skladu s odredbama Člana 20 OUZP-a, imate pravo na primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtijevate prijenos drugom kontroloru.

Pravo na prigovor  
U skladu s Članom 21 stav 1 OUZP-a, imate pravo prigovoriti obradi Vaših podataka u bilo koje vrijeme iz razloga koji se odnose na Vašu određenu situaciju. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na primanje reklame s budućim učinkom, u skladu s Članom 21 stav 2 OUZP-a (prigovor na oglašavanje u slučaju direktnog marketinga).

Pravo na žalbu  
Ako smatrate da prilikom obrade Vaših podataka nismo poštovali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu Vaših ličnih podataka, kao što je nadzorno tijelo za zaštitu podataka kome smo mi odgovorni:

Bavarski državni ured za nadzor zaštite podataka (eng. Bavarian State Office for Data Protection Supervision), Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje pristanka  
U svakom trenutku možete povući svoj pristanak na obradu Vaših podataka s budućim učinkom. Ovo se odnosi i na izjave o saglasnosti izdate prije stupanja na snagu OUZP-a, odnosno prije 25.5.2018.

2.    Posebne informacije

2.1    Posjećivanje naših web stranica

Informacije o FlixBus i uslugama koje nudimo možete posebno pronaći na https://www.flixbus.ba / https://www.flixtrain.com/ uključujući pripadajuće podstranice (u daljem tekstu zajednički nazvane „web stranica“ ili „web stranice“). Kada posjetite naše web stranice, Vaši lični podaci se obrađuju.

2.1.1    Stavljanje na raspolaganje web stranica

Kada koristimo web stranice u informativne svrhe, prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije ličnih podataka:

Podaci dnevnika: kada posjetite naše web stranice, zapis podataka dnevnika (koji se naziva „datoteke dnevnika servera“) sprema se na naš web server. Sastoji se od:

 • stranice s koje je stranica zatražena (nazvana URL uputioca)
 • naziv i URL tražene stranice
 • datum i vrijeme zahtjeva za pristup (u vremenskoj zoni servera)
 • verzija web pretraživača koji se koristi
 • IP adresa računara koji šalje zahtjev
 • količina prenesenih podataka
 • operativni sistem
 • poruka da li je poziv bio uspješan (status pristupa/Http statusni kod)
 • GMT razlika između vremenskih zona

Pružaoce IT usluga koristimo za hosting naših web stranica i za statističke procjene zapisa podataka.

Obrada zapisa podataka služi u statističke svrhe i poboljšava kvalitet naših web stranica, posebno stabilnost i sigurnost veze.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a. Naš legitimni interes je da učinimo web stranice dostupnim na odgovarajući način.

2.1.2    Obrasci za kontakt

Prilikom korištenja obrazaca za kontakt, podaci koji se prenose na ovaj način se obrađuju (npr. titula, prezime i ime, adresa, kompanija, adresa e-pošte i vrijeme slanja, predmet upita).

Obrada podataka iz kontakt obrasca odvija se u svrhu obrade upita, a ovisno o osnovi i predmetu Vašeg upita, bilo na pravnoj osnovi Član 6 stav 1(b) OUZP-a, ako se odnosi na upit vezan za ugovor, ili u drugim slučajevima na pravnoj osnovi Član 6 stav 1(f) OUZP-a, naš legitimni interes je obrađivanje upita iz kontakt obrasca.

Za obradu poslova koristimo pružaoce korisničkih usluga da bismo odgovorili na upite upućene putem naših kontakt obrazaca.

Pored toga, podatke s obrasca za kontakt čuvamo kao i odgovarajuću IP adresu kako bismo se pridržavali naših obaveza da pružimo dokaze, osiguramo usklađenost i dokumentovanje zakonskih obaveza, kako bismo mogli razjasniti svaku moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka i kako bi se osigurala sigurnost naših sistema.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(c) ili (f) OUZP-a.

2.1.3    Rezervacija, pružanje i obrada usluga prijevoza

Prilikom rezervacije karata za usluge prijevoza prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije ličnih podataka:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • podaci o vezi
 • podaci o plaćanju
 • datum rođenja (za usluge prijevoza u kojima djeca imaju posebnu cijenu)
 • pristanak na odgovarajuće uslove i odredbe
 • informacije o unaprijed rezervisanom mjestu
 • detalji o prtljagu
 • jezik domene rezervacije
 • kanal za rezervaciju (web stranica ili aplikacija)

Imate i mogućnost da navedete telefonski broj za kontakt u slučaju kašnjenja ili promjene plana puta (opcionalno).

Ovi podaci se obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b), (c) OUZP-a.

Neke od ovih podataka koristimo i za preporuke proizvoda, pogledajte Klauzulu 2.1.4 a za bilten pogledajte Klauzulu 2.1.5 i za korisnički račun, pogledajte Klauzulu 2.1.6.

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prijevoza prikupljaju se i sljedeće kategorije ličnih podataka, ovisno o mjestu polaska i dolaska:

 • informacije o polu
 • lični dokument, pasoš ili identifikacioni broj

Ovi podaci se obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Gore navedene podatke prosljeđujemo odgovarajućem prevozniku ili prevoznicima, kao i javnim tijelima ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlaštenje.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b) ili (c) OUZP-a.

Potrebni podaci o plaćanju proslijedit će se pružaocu usluga platnog prometa radi sigurne obrade uplata koje ste Vi inicirali.

Naši pružaoci usluga plaćanja su:

Pružaoci usluga plaćanja  Načini plaćanja
Adyen N.V.  
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandija  
Politika zaštite privatnosti:  
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditna kartica  
Swish  
Google Pay  
Apple Pay  
iDeal  
Dotpay  
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.  
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL  
Politika zaštite privatnosti:  
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH  
St.-Martin-Straße 63, 81669 München  
Politika zaštite privatnosti:  
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg  
Politika zaštite privatnosti:  
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Politika zaštite privatnosti:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

 

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b) ili (f) OUZP-a.

Za određene rezervacije također koristimo tehnologije i usluge kompanije Distribusion Technologies GmbH kao procesore (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49 30-3465507-50, e-pošta: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Preporuka proizvoda

U mjeri u kojoj je to dozvoljeno, možemo koristiti adresu e-pošte primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prijevoza kako bismo Vam e-poštom slali redovne ponude za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Vanjske pružaoce korisničkih usluga koristimo kao procesore za slanje preporuka za proizvode.

Ove preporuke za proizvode primit ćete od nas bez obzira jeste li se pretplatili na bilten ili ste pristali na marketinšku komunikaciju putem e-pošte. Na ovaj način bismo Vam željeli pružiti informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi Vas mogli zanimati na osnovu Vaših nedavnih kupovina kod nas.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a; naš legitimni interes je da Vas informiramo o našem asortimanu proizvoda i da Vam predložimo određene proizvode.

U bilo koje vrijeme možete se usprotiviti upotrebi adrese e-pošte u tu svrhu pomoću veze za odjavu preporuke proizvoda ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Bilten

Ako se i za bilten prijavite putem našeg linka za registraciju, molimo Vas da date pristanak na obradu Vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mjesto prebivališta) kako bismo Vam redovno slali biltene e-poštom.

Kao dio Vaše pretplate na bilten, također dobivamo Vaš pristanak da možemo prilagoditi sadržaj našeg biltena u skladu s Vašim potrebama i interesima.

Za prijavu na naš bilten, koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poštu na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, Vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža kontrolor (Klauzula 1.2) i/ili kompanije povezane s kontrolorom, ili partnerske kompanije.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(a) OUZP-a.

Pored toga, pohranjujemo IP adrese koje koristite i vrijeme registracije i potvrde. Svrha postupka je dokazati da ste registrirani i, ako je potrebno, biti u mogućnosti razjasniti svaku moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka. Ako Vaše lične podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na osnovu naših legitimnih interesa u osiguranju usklađenosti sa i dokumentovanja zakonskih zahtjeva.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a; naš legitimni interes je da možemo dokazati pristanak.

U svakom trenutku možete opozvati upotrebu svoje adrese e-pošte pomoću veze za odjavu na bilten ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv ne utiče na zakonitost već izvršenih operacija obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo vanjske pružaoce IT usluga koji se ponašaju kao procesori.

2.1.6    Korisnički račun

Imate mogućnost da kod nas kreirate lični korisnički račun. U dijelu korisničkog računa koji je zaštićen lozinkom možete jednostavno upravljati svojim rezervacijama i spremati podatke za buduća putovanja.

Da bi se kreirao korisnički račun, prikupljaju se sljedeće obavezne informacije:

 • adresa e-pošte
 • ime i prezime
 • lozinka (koju ste sami odabrali)

Ove podatke koristimo za upravljanje Vašim korisničkim računom i za izradu računa.

Pored toga, na svoj korisnički račun možete unijeti i broj mobilnog telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju kašnjenja ili promjene plana putovanja (neobavezno).

Možete odabrati i da na svoj korisnički račun pohranite sljedeće dodatne podatke (opcionalno):

 • titula
 • datum rođenja
 • adresa (poštanski broj, grad i država)
 • način plaćanja

Ti se podaci koriste za upravljanje Vašim korisničkim računom i izdavanje računa, a mogu se koristiti i za slanje personaliziranih preporuka za proizvode (Klauzula 2.1.4) i – ako ste se registrovali u tu svrhu – za slanje biltena (Klauzula 2.1.5).

Pravni osnov je Član 6 stav 1(a), (b) ili (f) OUZP-a.

Ako ste dali svoj pristanak, takozvani trajni kolačići se na Vašem uređaju pohranjuju s funkcijom „ostani prijavljen“, njihova je svrha da osiguraju da se ne morate ponovo prijavljivati tokom sljedećih posjeta našoj web stranici. Ova funkcija nije dostupna ako ste u postavkama pretraživača isključili spremanje ovakvih kolačića.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a.

Svoj korisnički račun možete ažurirati i izbrisati – a time i svoje pohranjene lične podatke – bilo kada na svom ličnom korisničkom računu.

2.1.7    Korištenje kolačića, priključaka i drugih usluga

Kada posjetite našu web stranicu, informacije se pohranjuju u obliku kolačića (male tekstualne datoteke) na vašem terminalu. Kolačić čuva podatke o vašoj upotrebi web stranice (identifikacijski ID, datum posjete itd.). Upotrebom kolačića olakšavamo vam korištenje naše stranice s različitim uslužnim funkcijama (poput prepoznavanja prethodnih posjeta) i samim tim možemo bolje prilagoditi našu stranicu vašim potrebama.

Upotreba tehnički potrebnih kolačića se temelji na čl. 6 (1) tačka f GDPR. Naš istinski interes je da vam pružimo specifične funkcionalnosti naših web stranica, da ih poboljšamo i osiguramo sigurnost i integritet naših web stranica.

Možete spriječiti spremanje kolačića i izbrisati već postojeće tako što ćete u skladu s tim promijeniti postavke pretraživača. Funkcija Pomoć u većini pretraživača vam objašnjava kako da podesite ove postavke. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, uslužne funkcije Internet ponude mogu biti umanjene. Stoga, preporučujemo da ostavite funkciju kolačića uključenom.

Sveobuhvatne informacije o tome kako to postići na raznim pretraživačima mogu se naći na sljedećim web stranicama: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/ili Digital Advertising Alliance. Tamo ćete pronaći i informacije o tome kako možete izbrisati kolačiće s računara, kao i opće informacije o kolačićima. Koristimo različite vrste kolačića:

privremeni kolačići, koji se nazivaju i kolačićima u memoriji ili „kolačićima sesije“, su kolačići koji se brišu nakon što napustite našu web stranicu i zatvorite pretraživač. Npr. ovi kolačići obično čuvaju postavke jezika ili sadržaj narudžbe.

Stalni ili trajni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja pretraživača. To omogućava npr. spremanje statusa prijave ili bilo kojeg unesenog pojma za pretraživanje. Takve kolačiće, između ostalog, koristimo za mjerenje dometa ili u marketinške svrhe. Stalni kolačići se automatski brišu nakon određenog razdoblja, koje može varirati ovisno o kolačiću. Međutim, ove kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku u sigurnosnim postavkama svog pretraživača.

Pored „kolačića prve strane“, koje smo postavili kao kontrolore za obradu podataka, koriste se i „kolačići treće strane“, koje nude drugi pružaoci.

Kao dio upravljanja pristankom (natpis o pristanku), dajemo vam priliku da odlučite između upotrebe kolačića i uporedivih tehnologija. Možete pronaći detaljan pregled sa sveobuhvatnim informacijama o korištenim uslugama i pristupu postavkama vašeg pristanka uključujući mogućnost opoziva ovdje.

2.1.8 Mašinsko učenje i dinamička adaptacija mrežne stranice/aplikacije

Koristimo mašinsko učenje za optimizaciju i automatizaciju naših postupaka. Ovo uključuje podučavanje sistemske logike donošenja odluka na osnovu slučajeva upotrebe, tj. sistem može učiti iz prošlosti i koristiti algoritme za razvoj statističkih modela koji se mogu primijeniti na slične zadatke u budućnosti.

Na primjer, koristimo mašinsko učenje u zaštićenom i heširanom modelu za brzo i jednostavno kreiranje prilagođene ponude putovanja za vas. U tu svrhu koristimo okvirne podatke, posebno ID korisnika, odgovarajuću povijest putovanja i pretraživanja i IP adresu. 

Osim toga, koristimo podatke kako bismo automatski prilagodili našu mrežnu stranicu i aplikaciju kako bismo vam ponudili najbolje moguće iskustvo. Na primjer, možemo koristiti vašu historiju kupovina da vam ponudimo dodatne usluge (npr.: dodavanje rezervacije sjedišta, kupovina dodatne prtljage itd...) ili da vam pomognemo na vašem korisničkom putu (npr.: ako imate nadolazeće putovanje u bliskoj budućnosti, mogli bismo vas uputiti na praćenje vašeg autobusa u realnom vremenu).

 U tu svrhu, pored okvirnih podataka navedenih iznad, koristimo i istoriju kupovine i kontakte sa Flix-om preko korisničke službe. Podaci se “sole” (dodavanjem nasumičnih podataka, tzv. „so”) i zatim “heširaju” (pretvaraju u niz znakova fiksne dužine) kako bi se pružio dodatni sloj zaštite.     

Ovu obradu temeljimo na našem legitimnom interesu u skladu s čl. 6. stav 1. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP), jer imamo ekonomski interes u pružanju najprikladnijeg iskustva za vas. Ovo također ima koristi jer dobijete ponudu putovanja prilagođenu vašim potrebama, a ne standardnu preporuku, ili vas preusmjeravamo na usluge koje bi koristile vašem iskustvu planiranja, putovanja i nakon putovanja.

Ako želite prigovoriti na obradu vaših podataka u svrhu mašinskog učenja ili dinamičke adaptacije mrežne stranice/aplikacije, možete to učiniti u bilo kojem trenutku u skladu sa zakonskim odredbama tako što ćete uložiti prigovor na ovu adresu e-pošte data.protection@flixbus.com. Imajte na umu da ćete tada primati samo standardne usluge.

2.1.9 Sprječavanje prevara

Da bismo spriječili lažne rezervacije, obrađujemo podatke vezane za narudžbu, npr. IP-adresu, ime, adresu e-pošte.

Ovo je zakonito prema članu 6. st. 1. tačka (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je spriječiti da budemo žrtva prevare i da trpimo finansijske gubitke.

U pojedinačnim slučajevima, odluka o otkazivanju može se donijeti nakon rezervacije na osnovu automatske odluke. Gore navedeno je logički opravdano skupom internih algoritama koji obrađuje relevantne podatke i daje nam rezultate o poklapanjima sa različitim lažnim obrascima ili upoređuje podatke sa pragovima i vrijednostima tipičnim za lažne obrasce da bismo otkrili lažne rezervacije. Ako želite osporiti ovu odluku, izraziti svoje gledište ili zatražite intervenciju osobe na strani kontrolora, obratite se na data.protection@flixbus.com.

2.2 Korisnička podrška

Kada kontaktirate našu korisničku službu, prikupljamo lične podatke koje nam pružate na vlastitu inicijativu. Na primjer, možete nam to poslati e-poštom, telefonom ili pismom. Vaši lični podaci koristit će se samo za kontaktiranje s Vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu Vaših upita, tehničku administraciju ili korisničku administraciju.

Ovi podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije kao što su adresa e-pošte, telefonski broj) pružaju se na dobrovoljnoj osnovi. Podatke koristimo za obradu Vašeg problema, za ispunjavanje zakonskih obaveza ako je potrebno i u administrativne svrhe.

Pravni osnov je Član 6 stav. 1(b), (c) ili (f) OUZP-a.

U slučaju telefonskog upita, Vaši se podaci obrađuju i putem telefonskih aplikacija, a dijelom i putem sistema glasovnog dijaloga kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita.

Za našu korisničku službu kao procesore koristimo vanjske pružaoce korisničkih usluga.

2.3 Prisustvo na kanalima društvenih medija

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom Vaših podataka, osiguravamo poštovanje važećih propisa o zaštiti podataka.

Pored nas, za prisustvo kompanije u smislu OUZP-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska)

Želimo naglasiti da se Vaši podaci mogu obrađivati izvan Evropske Unije.

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je Član 6 stav 1(f) OUZP-a. Naš legitimni interes su efikasne informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o zakonima o zaštiti podataka u vezi s našim korporativnim prisustvom na kanalima društvenih medija možete pronaći ovdje:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Izvještaj na Speakout@Flix (portal za dojave zviždača)

Kada nas kontaktirate putem našeg portala za dojave zvižača, “Speakout@Flix”, mi prikupljamo lične podatke koje nam dajete na vašu vlastitu inicijativu (npr. ime i adresu e-pošte). Izvještaj možete napraviti putem web portala ili telefonom. 

Vaši lični podaci će se koristiti samo za obradu vaše prijave i za potencijalne interne istrage, koje se provode prema vašoj prijavi.

Pravni osnov je čl. 6. st. 1. alineja (a) OUZP-a.

Vaši podaci se daju dobrovoljno, a sve prijave možete podnositi anonimno. 

Prema čl. 6 st. 1 alineja (c) OUZP-a, zakonski smo dužni prenijeti vaše podatke javnim tijelima ako se to zahtijeva. 

Naš web portal koristi vanjskog dobavljača usluga (Convercent, Inc.) kao voditelja obrade.