Naknade za plaćanje

U tabeli u nastavku su navedene zemlje u kojima se naplaćuje naknada za plaćanje i u kojoj visini.

Zemlje Vrijednost naknade za plaćanje
Holandija 1,5 %
Belgija 1,5 %
Luksemburg 1,5 %

Vrijednost naknade za plaćanje se zasniva na postotku ukupne vrijednosti korpe za kupovinu. Zato se porez na dodanu vrijednost (PDV) primjenjuje i na ovu naknadu.

Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja.