Pravila zaštite privatnosti za Wi-Fi

Pravila zaštite privatnosti

U skladu sa zahtjevom Uredbe EU 2016/679 („OUZP“), informacije u nastavku opisuju operacije obrade i svrhu obrade ličnih podataka korisnika („Korisnici“) u Flixu za korištenje Wi-Fi mreže.

Svi izrazi koji se koriste u ovoj Politici privatnosti koji nisu eksplicitno definisani imat će značenje postavljeno u OUZP-u.

1. Kontakt podaci voditelja obrade

Voditelj obrade podataka je Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, Njemačka („Flix“ ili „Voditelj obrade“).

2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu podataka (SZP). SZP se nalazi u kancelarijama Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, Njemačka i može se kontaktirati putem sljedeće adrese e-pošte:

data.protection@flixbus.com

3. Svrhe obrade i pravni osnov

Voditelj obrade će obraditi kategorije ličnih podataka iz Odjeljka 4 kako bi

a) ispuniti ugovorne obaveze preuzete sa korisnikom ili određene ugovorne obaveze prema korisniku ili posebne zahtjeve korisnika postavljene prije zaključenja ugovora.

Pravni osnov za obradu podataka u ovu svrhu je da je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Ovo je zakonito prema članu 6, st. 1 lit. b OUZP-a.

b) da dostavljene podatke učini anonimnim i da ih koristi za poboljšanje usluge i iskustva putovanja i za prikupljanje statistike.

Pravna osnova za obradu je potreba za zaštitom naših legitimnih interesa Čl. 6 st. 1 f OUZP. Naš legitimni interes je poboljšati našu uslugu korisnicima usluge.

4. Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju

Lični podaci uključuju sve informacije koje se odnose na određeno fizičko lice ili lice koje se može identificirati. Lični podaci putnika koji se obrađuju u vezi sa svrhama obrade navedenim u odjeljku 3 su sljedeći:

a) MAC adresa korištenog pristupnog uređaja

b) dodijeljeni broj priključka

c) IP adresa preko koje je korišten pristupni uređaj povezan na internet

d) početak i kraj dotične veze (datum i vrijeme) kao i rezultirajuće trajanje korištenja

e) obim prenesenih podataka, uključujući prosječnu veličinu paketa

f) tehničke karakteristike postavljanja/prekidanja veze

g) naziv oblasti dodijeljene ulaznoj pristupnoj tački koja se koristi

h) tip hardvera i proizvođač pristupnog uređaja

i) identifikacioni podaci korištenog operativnog sistema

j) podaci o prepoznavanju korištenog pretraživača

k) jezik i vremenska zona korištenog pretraživača

Davanje ličnih podataka od strane putnika je dobrovoljno. Ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza putnika da Flixu pruži lične podatke. Međutim, Flix može biti u mogućnosti da pruži određene usluge samo u ograničenom obimu ili nikako, ako putnik ne pruži podatke potrebne za tu svrhu.

5. Kategorije primalaca

a) Interni primaoci

Pod određenim uslovima, dijelimo lične podatke o vama u svrhu internog upravljanja u okviru kompanija FlixBusa, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno.

Više detalja također možete pronaći u politici privatnosti.

b) Eksterni primaoci

Kao i svaka velika kompanija, i mi koristimo vanjske domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i rad s partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu.

To su posebno pružaoci (IT) usluga kao nezavisni voditelji obrade:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Geteborg, Švedska i

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, UK

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estonija

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litvanija

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Litvanija

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera sro, The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prag, Češka Republika

https://www.passengera.com/gdpr/

U mjeri u kojoj primaoci rade za nas kao obrađivači, mi sklapamo ugovor s njima i oni moraju dati garancije da su na snazi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, da obrada ispunjava zakonske zahtjeve i da se poštuju prava subjekata podataka.

Lični podaci putnika dostupni su samo osobama koje djeluju u ime voditelja obrade ili obrađivača.

Lične podatke takođe možemo prenositi javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, javnom tužilaštvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlaštenje.

6. Prenos podataka u inostranstvo

U vezi sa obradom iz odjeljka 3, lični podaci se mogu prenijeti u treću zemlju (posebno u SAD). Treća zemlja je država izvan Evropske unije (EU) i izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP). U tom slučaju odgovarajućim mjerama osiguravamo da nivo zaštite podataka zemlje primaoca/primaoca ne bude niži od nivoa zaštite koji se primjenjuje u EU/EEP-u.

Odgovarajuće mjere mogu biti, na primjer:

Odluka Evropske komisije o adekvatnosti

Standardne klauzule o zaštiti podataka (dostupne na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses -international-transfers_en)

Dodatne zaštitne mjere (npr. pseudonimizacija)

7. Trajanje pohrane i brisanja podataka

Lični podaci putnika će se čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe prema odjeljku 4 za koje se podaci prikupljaju i naknadno obrađuju.

U svakom slučaju, voditelj obrade može biti obavezan i/ili imati pravo da čuva lične podatke putnika, u cijelosti ili djelomično, na duži vremenski period – na primjer, ali ne isključivo, za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja unutar odgovarajućeg primjenjivog roka zastare.

8. Prava pogođenih osoba

Putnik kao pogođena osoba prema OUZP-u ima sljedeća prava:

Pravo na informacije

Putnik može tražiti informacije iz čl. 15 OUZP-a o njegovim ličnim podacima koje obrađuje Flix. U zahtjevu za informacijama, putnik treba pojasniti svoju zabrinutost kako bi se vodltelju obrade olakšalo prikupljanje potrebnih podataka. Voditelj obrade može zahtijevati informacije za potvrdu identiteta putnika kako bi osigurao da ima pravo pristupa ličnim podacima.

Voditelj podataka će putniku na zahtjev dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Putnici neće morati da plaćaju naknadu za pristup svojim ličnim podacima (ili za ostvarivanje bilo kojeg drugog prava). Međutim, Flix može naplatiti razumnu naknadu ako je zahtjev očigledno neosnovan, ponavljajući ili pretjeran. Flix također može odbiti da ispuni takav zahtjev.

Pravo na ispravak

Ako podaci o putniku nisu (ili više nisu) tačni, putnik može zatražiti ispravku u skladu sa čl. 16 OUZP-a. Ako su podaci putnika nepotpuni, putnik može zatražiti njihovo popunjavanje.

Pravo na brisanje

Putnik može zahtijevati brisanje svojih ličnih podataka pod uslovima iz čl. 17 OUZP-a. Ovo pravo na brisanje zavisi, između ostalog, od toga da li su podaci koji se tiču putnika i dalje potrebni voditelju obrade za ispunjavanje njegovih zakonskih obaveza.

Pravo na ograničenje obrade

U okviru uslova iz čl. 18 OUZP-a, putnik ima pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na putnika.

Pravo na prenosivost podataka

Prema specifikacijama čl. 20 OUZP-a, putnik ima pravo primiti podatke koje je putnik dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili zahtijevati da se isti prenesu drugoj odgovornoj strani.

Pravo na prigovor

U skladu sa čl. 21 st. 1 OUZP-a, putnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose, a koji su prikupljeni prema čl. 6 st. 1 lit. f OUZP-a, iz razloga koji proizlaze iz posebne situacije putnika. Nakon toga, obrada podataka tog putnika se tada može dogoditi samo ako Flix može dokazati da postoje legitimni razlozi za obradu, koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama putnika ili u slučaju da obrada služi za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva od strane Flixa.

U skladu sa čl. 21 st. 2 OUZP-a, putnik može prigovoriti na obraćanje oglašavanjem u bilo kojem trenutku s efektom za ubuduće (prigovor na oglašavanje u slučaju direktnog oglašavanja).

Pravo na žalbu

Ako putnik smatra da voditelj obrade prilikom obrade njegovih podataka nije poštovao propise o zaštiti podataka, putnik se može žaliti na obradu svojih ličnih podataka organu za nadzor zaštite podataka.

Pravo na opoziv pristanka (gdje je to predviđeno)

Putnik može opozvati pristanak za obradu svojih podataka u bilo kojem trenutku za ubuduće. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njegovog opoziva.

Ovo se odnosi i na izjave o saglasnosti izdate prije stupanja na snagu OUZP-a, odnosno prije 25. maja 2018.

Putnik može tražiti svoja prava kao pogođena osoba protiv voditelja obrade u bilo koje vrijeme, posebno korištenjem kontakt podataka navedenih u odjeljcima 1 i 2 iznad.

9. Izmjena i dopuna

Ovo Obavještenje o privatnosti može se s vremena na vreme mijenjati zbog uvođenja novih svrha i metoda obrade. Voditelj obrade će, prema vlastitom nahođenju, blagovremeno i na odgovarajući način obavijestiti putnike o svim takvim izmjenama.