Pravila zaštite privatnosti za aplikaciju

U ovim pravilima (u daljem tekstu „Pravila zaštite privatnosti”) naučit ćete kako se obrađuju vaši podaci i koja prava na privatnost imate kada koristite FlixBus: Bus putuje Europom (u daljem tekstu također označene kao „aplikacija”) kompanije FlixBus.

Dodatne pravne informacije možete pronaći ovdje:

Uslovi i odredbe rezervacije (TCB)
Uslovi i odredbe prijevoza (TCC)

1.    Ime i adresa kontrolora

Kontrolor obrade vaših ličnih podataka (čl. 4. st. 7. OUZP-a) je:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-pošta: service@flixbus.de 
Dodatne informacije o našoj kompaniji možete naći u pravnoj napomeni

2.    Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka naše kompanije dostupan Vam je u bilo koje vrijeme da odgovori na sva Vaša pitanja i kao kontakt osoba na temu zaštite podataka:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-pošta: data.protection@flixbus.com
Za opšta pitanja o FlixBus, kontaktirajteservice@flixbus.de.

3.    Pravni osnov obrade podataka 

Obrada ličnih podataka dozvoljena je ako se poštuje najmanje jedan pravni osnov naveden u nastavku:

 • Član 6 stav 1(a) OUZP-a: nosilac podataka dao je saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na njega/nju u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Član 6 stav 1(b) OUZP-a: obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojem je nosilac podataka ugovorna strana ili za provedbu predugovornih mjera koje se provode na zahtjev nosioca podataka;
 • Član 6 stav 1(c) OUZP-a: obrada je neophodna radi poštovanja zakonske obaveze kojoj podliježe kontrolor (npr. zakonska obaveza zadržavanja);
 • Član 6 stav 1(d) OUZP-a: obrada je neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi nosioca podataka ili drugog fizičkog lica;
 • Član 6 stav 1(e) OUZP-a: obrada neophodna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti dodijeljenih kontroloru, ili
 • Član 6 stav 1(f) OUZP-a: obrada je neophodna da bi se zaštitili legitimni interesi kontrolora ili treće strane, osim ako su od tih interesa jači interesi ili prava nosioca podataka (posebno kada je nosilac podataka dijete). 

Za obradu koju provodimo, mi navodimo važeću pravnu osnovu pod Klauzula 12. Obrada se također može zasnivati na više pravnih osnova.

4.    Kategorije primalaca

Pod određenim uslovima, Vaše lične podatke prenosimo našim podružnicama tvrtki ili se lični podaci iz naših podružnica tvrtki prenose nama, u onoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno.

Kao i svaka velika kompanija, i mi koristimo vanjske domaće i strane pružaoce usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i rad s partnerskim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Oni uključuju, na primjer:

 • prevoznici (pregled trenutnih prevoznika možete pronaći ovdje)
 • (IT) pružaoci usluga
 • finansijske institucije i pružaoci platnih usluga
 • prodajni partneri
 • pružaoci korisničkih usluga (interni / eksterni)
 • operateri trgovina
 • zaštitarske kompanije
 • osiguravaoci (putovanja)
 • drugi partneri angažirani za naše poslovanje (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, pravnici, nadzorna tijela, druge strane koje sudjeluju u akvizicijama kompanije)

Pružaoci usluga i partnerske kompanije moraju pružiti garancije da se odgovarajuće tehničke i organizacione mjere provode na takav način da obrada udovoljava zakonskim zahtjevima i da se štite prava nosilaca podataka.

Lične podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, javnom tužilaštvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obaveza/ovlaštenje.

Za obradu koju provodimo, specificiramo kategorije primalaca podataka pod Klauzula 12.

5.    Zahtjevi za prijenos ličnih podataka u treće zemlje

Kao dio naših poslovnih odnosa, Vaši lični podaci mogu se dijeliti ili otkriti trećim stranama, koje se također mogu nalaziti izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), odnosno u trećim zemljama. 

Ukoliko je potrebno, obavijestit ćemo Vas u odgovarajućim detaljima prijenosa u treće zemlje u vezi s obradom koju smo izvršili. 

Evropska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju zaštitu podataka koja je uporediva sa EEA standardom pomoću takozvanih odluka o adekvatnosti (popis tih zemalja i kopija odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti sa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Međutim, u ostalim trećim zemljama u koje se mogu prenijeti lični podaci, možda ne postoji postojan visok nivo zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, mi osiguravamo da je zaštita podataka adekvatno zagarantovana. 

To je moguće, na primjer, putem obavezujućih propisa kompanija (koji se nazivaju „obavezujuća korporativna pravila“), standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za zaštitu ličnih podataka, certifikata i priznatih kodeksa ponašanja.

Ukoliko je to potrebno za Vašu rezervaciju i s tim povezano pružanje i obradu transportnih usluga, prijenos ličnih podataka potrebnih za to u treće zemlje dozvoljen je u skladu s Članom 49 stav 1(b) OUZP-a.

Molimo Vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o ovoj temi.

6.    Period pohrane i brisanje podataka

Period pohrane prikupljenih ličnih podataka ovisi o svrsi u koju obrađujemo podatke. Podaci će se čuvati sve dok je to potrebno za postizanje namjeravane svrhe. 

U slučaju obrade koju smo izvršili, mi preciziramo koliko ćemo dugo podatke čuvati kod nas. Ako u nastavku nije naveden eksplicitni period pohrane, Vaši lični podaci će biti izbrisani ili blokirani čim svrha ili pravni osnov za pohranu više ne vrijede. 

Međutim, pohrana se može izvršiti i preko određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s Vama, ili ako se pokrenu drugi pravni postupci, ili ako je pohrana propisana zakonskim odredbama kojima smo mi kao kontrolor podložni. Ako istekne period pohrane propisan zakonskim odredbama, lični podaci će biti blokirani ili izbrisani, osim ako mi ne zahtijevamo dalje čuvanje i za to postoji pravni osnov

7.    Automatizirano donošenje odluka (uključujući profilisanje)

Ne namjeravamo koristiti nikakve lične podatke prikupljene od Vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizirano donošenje odluka (uključujući profilisanje). Ako želimo primijeniti ove postupke, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti u skladu sa pravnim odredbama.

8.    Nema obaveze davanja ličnih podataka

Zaključivanje ugovora s nama u osnovi ne ovisi o tome da li ste nam prethodno pružili lične podatke. U principu, takođe ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza da nam dostavite svoje lične podatke; međutim, određene ćemo ponude moći pružiti samo u ograničenoj mjeri ili ih uopšte ne pružiti, ako ne navedete podatke koji su za to potrebni. 

9.    Zakonska obaveza prijenosa određenih podataka

Pod određenim okolnostima možemo podlijegati posebnoj statutarnoj ili zakonskoj obavezi davanja ličnih podataka trećim stranama, posebno javnim tijelima.

10.    Sigurnost podataka

Koristimo prikladne tehničke i organizacione mjere kako bismo zaštitili Vaše podatke od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelimičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od neovlaštenog pristupa trećih strana, uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizici kršenja podataka (uključujući vjerovatnoću i učinak takvog događaja) za nosioce podataka Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju kako bi se uzeo u obzir tehnološki razvoj.

Na zahtjev ćemo Vam rado pružiti dodatne informacije o tome. Molimo Vas da se u vezi s tim obratite našem službeniku za zaštitu podataka ili našem CISO-u (glavnom službeniku za sigurnost podataka.

Njegovi kontakt podaci su:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-pošta: it-security@flixbus.com

11.    Vaša prava

U svakom trenutku možete potvrditi svoja prava kao nosilac podataka u vezi s Vašim ličnim podacima, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke date u Klauzuli 1. Nosioci podataka imaju sljedeća prava prema OUZP-u:

Pravo na informacije
U skladu s Članom 15 OUZP-a možete zatražiti informacije u skladu o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. U svom zahtjevu za informacijama trebali biste razjasniti svoju bojazan kako bismo nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na zahtjev ćemo Vam dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Imajte na umu da Vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravak
Ako podaci koji se odnose na Vas nisu (više) tačni, možete zatražiti ispravak u skladu s Članom 16 OUZP-a. Ako su Vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunjavanje.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka u skladu s odredbama Člana 17 OUZP-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, ovisi i o tome da li su nam podaci koji se odnose na Vas i dalje potrebni da bismo ispunili svoje statutarne dužnosti.

Pravo na ograničenje obrade
U skladu s odredbama Člana 18 OUZP-a, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na prenosivost podataka
U skladu s odredbama Člana 20 OUZP-a, imate pravo na primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i mašinski čitljivom formatu ili da zahtijevate prijenos drugom kontroloru.

Pravo na prigovor
U skladu s Članom 21 stav 1 OUZP-a, imate pravo prigovoriti obradi Vaših podataka u bilo koje vrijeme iz razloga koji se odnose na Vašu određenu situaciju. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na primanje reklame s budućim učinkom, u skladu s Članom 21 stav 2 OUZP-a (prigovor na oglašavanje u slučaju direktnog marketinga).

Pravo na žalbu
Ako smatrate da prilikom obrade Vaših podataka nismo poštovali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu Vaših ličnih podataka, kao što je nadzorno tijelo za zaštitu podataka pod čiju sudsku nadležnost podliježemo: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarski državni ured za nadzor zaštite podataka], Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje pristanka
U svakom trenutku možete povući svoj pristanak na obradu Vaših podataka s budućim učinkom. Ovo se odnosi i na izjave o saglasnosti izdate prije stupanja na snagu OUZP-a, odnosno prije 25.05.2018.

12.    Korištenje aplikacije

Pomoću aplikacije možete rezervisati i upravljati uslugama prijevoza. Prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo lične podatke prilikom instaliranja i korištenja aplikacije.

12.1    Stavljanje aplikacije na raspolaganje

Iz tehničkih razloga potrebna je razmjena podataka između aplikacije i našeg serverskog sistema, kako bismo Vam mogli staviti aplikaciju na raspolaganje i kako bi bila zagarantovana stabilnost i sigurnost aplikacije. U tu svrhu obradit će se sljedeći podaci:
pristupni podaci, koji se sastoje od:

•    IP adresa
•    datuma i vremena zahtjeva
•    razlika u vremenskoj zoni  po srednjem vremenu po Greenwichu (GMT)
•    sadržaj zahtjeva 
•    status pristupa / HTTP statusni kod
•    količina podataka prenesena u svakom slučaju
•    web stranica s koje dolazi zahtjev
•    pretraživač
•    operativni sistem i njegov interfejs
•    jezik i verzija aplikacije
•    naziv Vašeg uređaja
•    jezik, regija i verzija mobilnog uređaja
•    reklamni identifikator (neobavezno)

Za hosting aplikacije i statističke procjene zapisa podataka koristimo pružaoce IT usluga ovlaštene za obradu podataka.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a. Naš legitimni interes je da učinimo web stranice dostupnim na odgovarajući način.

12.2    Ovlaštenje za pristup

Aplikacija zahtijeva pristup raznim funkcijama i interfejsima vašeg mobilnog uređaja. Da to obavi, aplikaciji moraju biti dodijeljena određena ovlaštenja. Sistem ovlaštenja zavisi od specifikacija vašeg operativnog sistema. Na primjer, pojedinačna ovlaštenja se mogu kombinovati u kategorije ovlaštenja na vašem mobilnom uređaju, pri čemu možete pristati samo na cijelu kategoriju ovlaštenja. 

Napominjemo da se samo ograničene funkcije aplikacije mogu koristiti bez ovlaštenja koja traži aplikacija.

12.2.1    Ovlaštenja za pristup (svi mobilni uređaji)

Aplikacija zahtijeva internetsku vezu za razmjenu podataka sa serverskim sistemom.
Mora se aktivirati primanje pozadinskih obavještenja kako bi podaci o rezervacijama bili ažurni.
Ako dodijelite odgovarajuće ovlaštenje za pristup, podaci o vašoj lokaciji obrađivat će se u pozadini (neobavezno) kako bismo Vam tokom putovanja na vaš mobilni uređaj dostavili osnovne podatke o putovanju (vrijeme dolaska, mogućnosti presjedanja itd.).

12.2.2    Podaci o lokaciji (svi mobilni uređaji)

Aplikacija vas može obavijestiti kada se približavate svom odredištu/stanici za presjedanje. Da biste to učinili, aplikacija treba pristupiti podacima o lokaciji vašeg uređaja i za to je potreban vaš pristanak. To možete učiniti davanjem aplikaciji na svom uređaju dozvole za pristup geografskoj lokaciji vašeg uređaja. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku u budućnosti tako što ćete opozvati dozvolu da aplikacija pristupi podacima o lokaciji vašeg uređaja u postavkama vašeg uređaja.

Pravni osnov je čl. 6, stav 1. alineja (a) OUZP-a. Odjeljak 25, stav 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Zakona o zaštiti podataka o telekomunikacijama i telekomunikacijama]).

12.2.3    Android

Ako koristite mobilni uređaj s Android operativnim sistemom, možete aktivirati pristup kalendaru radi dodavanja rezervacija u kalendar (neobavezno).

12.2.4    Apple iOS

Ako koristite mobilni uređaj s Apple iOS operativnim sistemom, možete aktivirati, možete aktivirati prijem obavještenja (push obavještenja) (neobavezno). 

12.3    Kontakt obrasci

Prilikom korištenja obrazaca za kontakt, podaci koji se prenose na ovaj način se obrađuju (npr. titula, prezime i ime, adresa, kompanija, adresa e-pošte i vrijeme slanja, predmet upita).

Obrada podataka iz kontakt obrasca odvija se u svrhu obrade upita; ovisno o osnovi i predmetu Vašeg upita, ovo se radi bilo na pravnoj osnovi Član 6 stav 1(b) OUZP-a, ako se odnosi na upit vezan za ugovor, ili u drugim slučajevima na pravnoj osnovi Član 6 stav 1(f) OUZP-a, naš legitimni interes je obrađivanje upita iz kontakt obrasca.

Za odgovaranje na upite upućene putem naših kontakt obrazaca koristimo pružaoce korisničkih usluga ovlaštene za obradu podataka.

Pored toga, podatke s obrasca za kontakt čuvamo kao i odgovarajuću IP adresu kako bismo se pridržavali naših obaveza da pružimo dokaze, osiguramo usklađenost i dokumentovanje zakonskih obaveza, kako bismo mogli razjasniti svaku moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka i kako bi se osigurala sigurnost naših sistema. 

Pravni osnov je Član 6 stav 1(c) ili (f) OUZP-a.

12.4    Rezervacija, izvršenje i obrada usluga prijevoza

Prilikom rezervacije karata za usluge prijevoza prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije ličnih podataka:

•    adresa e-pošte
•    prezime i ime(na)
•    adresa računa i porezni broj (neobavezno)
•    podaci o vezi
•    podaci o plaćanju/način plaćanja
•    datum rođenja 
•    telefonski broj
•    pristanak na odgovarajuće uslove i odredbe 
•    saglasnost za primanje biltena (neobavezno)
•    informacije o unaprijed rezervisanom mjestu
•    detalji o prtljagu
•    jezik vašeg mobilnog uređaja 
•    kanal za rezervaciju (web stranica ili aplikacija)
•    doniranje CO2 (neobavezno)

Imate i mogućnost da navedete telefonski broj za kontakt u slučaju kašnjenja ili promjene plana puta (opcionalno).

Ovi podaci se obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, uključujući korisničku uslugu, kao i za ispunjavanje zakonskih obaveza. 

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b), (c) OUZP-a.

Neke od ovih podataka koristimo i za preporuke proizvoda (pogledajte Klauzulu 12.5), za bilten (pogledajte Klauzulu 12.6) i za korisnički račun (Android) (pogledajte Klauzulu 12.7)

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prijevoza prikupljaju se i sljedeće kategorije ličnih podataka, ovisno o mjestu polaska i dolaska:

•    informacije o polu
•    nacionalnost
•    lična karta, pasoš, rodni list ili identifikacioni broj
•    informacije u vezi s mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 (koronavirus) (za više informacija o ovoj temi pogledajte https://www.flixbus.ba/zastita-podataka-covid-19)

Ovi podaci se obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, kao i za ispunjavanje zakonskih obaveza prema nacionalnom zakonodavstvu na mjestu polaska i dolaska. 

Gore navedene podatke prosljeđujemo odgovarajućem prevozniku ili prevoznicima, kao i javnim tijelima ako postoji odgovarajuća obaveza / ovlaštenje.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b) ili (c) OUZP-a.

Potrebni podaci o plaćanju proslijedit će se pružaocu usluga platnog prometa radi sigurne obrade uplata koje ste Vi inicirali.

Naši pružaoci usluga plaćanja su:

Pružaoci usluga plaćanjaNačini plaćanja
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandija
Politika zaštite privatnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort / Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Br.: 78, Stan Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politika zaštite privatnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Njemačka
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Izravno terećenje
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Politika zaštite privatnosti:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Politika zaštite privatnosti:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Pravni osnov je Član 6 stav 1(b) ili (f) OUZP-a.

12.5    Preporuka proizvoda

U mjeri u kojoj je to dozvoljeno, možemo koristiti adresu e-pošte primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prijevoza kako bismo Vam e-poštom slali redovne ponude za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Vanjske pružaoce korisničkih usluga koristimo kao procesore za slanje preporuka za proizvode.

Ove preporuke za proizvode primit ćete od nas bez obzira jeste li se pretplatili na bilten ili ste pristali na marketinšku komunikaciju putem e-pošte. Na ovaj način bismo Vam željeli pružiti informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi Vas mogli zanimati na osnovu Vaših nedavnih kupovina kod nas.

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a; naš legitimni interes je da Vas informiramo o našem asortimanu proizvoda i da Vam predložimo određene proizvode. 

U bilo koje vrijeme možete se usprotiviti upotrebi adrese e-pošte u tu svrhu pomoću veze za odjavu preporuke proizvoda ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Bilten

Ako se i za bilten prijavite putem našeg linka za registraciju, molimo Vas da date pristanak na obradu Vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mjesto prebivališta) kako bismo Vam redovno slali biltene e-poštom. 

Kao dio Vaše pretplate na bilten, također dobivamo Vaš pristanak da možemo prilagoditi sadržaj našeg biltena u skladu s Vašim potrebama i interesima.

Za prijavu na naš bilten, koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poštu na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, Vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža kontrolor (Klauzula 1) i / ili kompanije povezane s kontrolorom, ili partnerskih kompanija. 

Pravni osnov je Član 6 stav 1(a) OUZP-a.

Pored toga, pohranjujemo IP adrese koje koristite i vrijeme registracije i potvrde. Svrha postupka je dokazati da ste registrirani i, ako je potrebno, biti u mogućnosti razjasniti svaku moguću zloupotrebu Vaših ličnih podataka. Ako Vaše lične podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na osnovu naših legitimnih interesa u osiguranju usklađenosti sa i dokumentovanja zakonskih zahtjeva. 

Pravni osnov je Član 6 stav 1(f) OUZP-a; naš legitimni interes je da možemo dokazati pristanak.

U svakom trenutku možete opozvati upotrebu svoje adrese e-pošte pomoću veze za odjavu na bilten ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv ne utiče na zakonitost već izvršenih operacija obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo vanjske pružaoce IT usluga koji se ponašaju kao procesori.

12.7    Kolačići i slične tehnologije

Aplikacija koristi kolačiće i slične tehnologije 

Pored kolačića prve strane, koje smo postavili kao kontrolere za obradu podataka, koriste se i kolačići treće strane, koje nude drugi pružaoci. 

Kao dio upravljanja pristankom (natpis o pristanku), dajemo Vam priliku da se odlučite između upotrebe kolačića i sličnih tehnologija. 

Možete pronaći detaljan pregled sa sveobuhvatnim informacijama o korištenim uslugama i pristupu postavkama vašeg pristanka uključujući mogućnost opoziva, u postavkama aplikacije

12.8   Sprječavanje prevara

Da bismo spriječili lažne rezervacije, obrađujemo podatke vezane za narudžbu, npr. IP-adresu, ime, adresu e-pošte.

Ovo je zakonito prema članu 6. st. 1. tačka (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je spriječiti da budemo žrtva prevare i da trpimo finansijske gubitke.

U pojedinačnim slučajevima, odluka o otkazivanju može se donijeti nakon rezervacije na osnovu automatske odluke. Gore navedeno je logički opravdano skupom internih algoritama koji obrađuje relevantne podatke i daje nam rezultate o poklapanjima sa različitim lažnim obrascima ili upoređuje podatke sa pragovima i vrijednostima tipičnim za lažne obrasce da bismo otkrili lažne rezervacije. Ako želite osporiti ovu odluku, izraziti svoje gledište ili zatražite intervenciju osobe na strani kontrolora, obratite se na data.protection@flixbus.com.

12.9    Korisnička služba

Kada kontaktirate našu korisničku službu, prikupljamo lične podatke koje nam pružate na vlastitu inicijativu. Na primjer, možete nam to poslati e-poštom, telefonom ili pismom. Vaši lični podaci koristit će se samo za kontaktiranje s Vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu Vaših upita, tehničku administraciju ili korisničku administraciju.

Ovi podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije kao što su adresa e-pošte, telefonski broj) pružaju se na dobrovoljnoj osnovi. Podatke koristimo za obradu Vašeg problema, za ispunjavanje zakonskih obaveza ako je potrebno i u administrativne svrhe.

Pravni osnov je Član 6 stav. 1(b), (c) ili (f) OUZP-a.

U slučaju telefonskog upita, Vaši se podaci obrađuju i putem telefonskih aplikacija, a dijelom i putem sistema glasovnog dijaloga kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita. 

Za našu korisničku službu kao procesore koristimo vanjske pružaoce korisničkih usluga.

12.10    Prisustvo na društvenim mrežama

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom Vaših podataka, osiguravamo poštovanje važećih propisa o zaštiti podataka. 

Pored nas, za prisustvo kompanije u smislu OUZP-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Želimo naglasiti da se Vaši podaci mogu obrađivati izvan Evropske Unije.

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je Član 6 stav 1(f) OUZP-a. Naš legitimni interes su efikasne informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o pravima na privatnost u vezi s našim korporativnim prisustvom na kanalima društvenih medija možete pronaći ovdje:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Datum verzije: 24/11/2023