I. Za grupu FlixCompanies: Opšti uslovi i odredbe prijevoza

Status: 29.02.2024

1 Primjena ovih uslova i odredbi

Uslovi i odredbe prijevoza primjenjuju se na prijevoz putnika na FlixBusovoj mreži autobusnih linija na duge relacije. Za prijevoz putnika koriste se vozila.

1.1 Ako su prijevoznici kooperacijski partneri, tada se primjenjuju njihovi individualni Opšti uslovi poslovanja i posebni uslovi prijevoza. Navedene uslove možete pročitati na web lokacijama kooperacijskih partnera. Napominjemo da su oni možda dostupni samo na engleskom jeziku. Kooperacijski partneri ne obavljaju usluge prijevoza uz korištenje FlixBusovog zaštitnog znaka, osim za liniju 96 Beč-Grac te liniju X96 Beč, aerodrom - Grac, kojom upravlja kompanija Dr. Richard Linien & Co KG.

2  Pravo na prijevoz

2.1 Postoji pravo na prijevoz, pod uslovom da je ugovor o prijevozu sklopljen.

2.2  Potvrda rezervacije (vidjeti klauzulu 3.1) putnicima daje pravo na putovanje od polazišta do odredišta navedenih na karti. Kasnije ukrcavanje i ranije iskrcavanje nisu dozvoljeni iz zakonskih razloga.

2.3 Ako se putovanje rezerviše u samom vozilu, obaveza pružanja usluge prijevoza postoji samo u slučaju da ima dovoljno sjedišta tokom cijelog putovanja.

2.4 U slučaju stanica na zahtjev, obaveza pružanja usluge prijevoza postoji samo ako je putovanje rezervisano sa ili do te stanice u odgovarajućem roku za rezervaciju. Stanice na zahtjev su navedene kao takve u relevantnim redovima vožnje. Odgovarajuće rokove za rezervaciju možete pronaći u relevantnom redu vožnje.

3  Karte, naknade za prijevoz

3.1 Za uslugu prijevoza moraju se platiti predviđene naknade. Flix izdaje karte u tu svrhu. Pod kartom se podrazumijevaju potvrda rezervacije, odštampana ili prikazana u elektroničkom obliku (PDF datoteci) i važeća lična isprava sa fotografijom. Ako se rezervacija obavi u samom vozilu, pisani ili štampani račun se smatra dokazom kupovine i potvrdom rezervacije. Karta se izdaje po osobi i po putovanju. Linije sa presjedanjem se smatraju jednim putovanjem. Ime i prezime putnika i, ako je primjenjivo, datum rođenja moraju se navesti tokom postupka rezervacije. Da bi se utvrdilo da li postoji pravo na prijevoz, ime putnika se uspoređuje sa spiskom rezervacija koji se prikazuje na mobilnom telefonu vozača ili osoblja autobusne stanice na osnovu trenutnog stanja rezervacija. To se po mogućnosti obavlja skeniranjem karte.

3.2 Putnici moraju obaviti rezervaciju prije polaska. Pristup putničkom prostoru u vozilu dozvoljen je samo uz predočenje važeće potvrde rezervacije.

3.2.1 Putovanja se mogu rezervisati na web portalima putem aplikacija kompanije Flix za pametne mobitele, u partnerskim agencijama, u samom vozilu (po redovnim cijenama) i na nekim autobusnim stanicama sa osobljem. Rezervisanje u samom vozilu je moguće samo ako postoji dovoljno sjedišta tokom cijelog putovanja. Stoga se preporučuje kupovina unaprijed (putem interneta, aplikacije ili agencije).

3.2.2 Potvrda rezervacije (podaci o narudžbi) se čuva, može se preuzeti putem web portala i također se može poslati putniku e-poštom, ako je potrebno.

3.2.3 Svaki putnik sa važećom kartom ima pravo na sjedište. Putnici sa djecom i osobe sa smanjenom pokretljivošću u tom slučaju imaju prioritet kod odabira sjedišta.

3.3 Kupovina karata na internetu:

3.3.1 Prikazivanje proizvoda u mrežnoj trgovini, kojoj se može pristupiti putem interneta ili aplikacije na pametnom telefonu, ne predstavlja pravno obavezujuću ponudu, nego neobavezujući internetski katalog koji potencijalne putnike potiče na davanje ponuda. Klikanjem dugmeta „Rezerviši“ ili „Plati“, stvara se obavezujuća narudžba proizvoda koji se nalaze u korpi za kupovinu. Karta se izdaje po osobi i po putovanju. Linije sa presjedanjem (međulinije) smatraju se jednim putovanjem. Potvrda o primanju narudžbe izdaje se odmah po podnošenju putem automatske potvrde e-poštom. Ugovor o prijevozu se ne smatra sklopljenim dok Flix ne prihvati narudžbu izdavanjem potvrde o prihvatanju. Ta potvrda o prihvatanju se može izdati automatskom potvrdom putem e-pošte ili zasebno u kasnijoj fazi.

3.3.2 Trenutna tehnologija znači da se ne može garantovati da će prijenos podataka putem interneta biti bez grešaka i/ili sa trajnim pristupom. Nije moguće razviti i upravljati kompjuterskim programima (softverom) i sistemima za obradu podataka (hardverom) na potpuno besprijekoran način niti isključiti sve nepredvidljive faktore koji se mogu pojaviti u vezi sa internetskim medijem. Stoga Flix ne garantuje stalnu, neprekidnu dostupnost njegove web lokacije i tehničkih sistema. Konkretno, trajna dostupnost opcija rezervacije na internetu se ne može garantovati s obzirom na tehničke karakteristike interneta. Ne postoji pravo na uštede ili snižene cijene ako zbog tehničkih problema sistem ponovno postane dostupan u kasnijem trenutku (npr. u periodu prodaje unaprijed).

3.3.3 Potrebno je napomenuti da se statutarne odredbe u vezi sa pravima otkazivanja u slučaju ugovora sklopljenih na daljinu ne primjenjuju u pogledu ugovora o prijevozu sklopljenih na internetu putem prodaje na daljinu u kojem slučaju prijevoznik, po sklapanju ugovora, preuzima pružanje usluge u određeno vrijeme ili u predviđenom vremenskom periodu. Ovo je u suprotnosti sa principima naručivanja usluga internetskom poštom. Međutim, naši uslovi u vezi sa otkazivanjem ostaju nepromijenjeni, bez obzira na prethodno navedeno.

3.4 Prodajna mjesta sa osobljem:

Prodajne agencije, prodajna mjesta i služba za korisnike grupe FlixCompanies mogu naplatiti naknadu za uslugu rezervacije ili otkazivanja. Naplaćena agencijska naknada zavisi od lokacije prodavnice.

3.5 Naknade za prijevoz:

3.5.1 Ne postoji pravo na rezervaciju svih cjenovnih razreda ili kvota u vezi sa određenim oblikom rezervacije. Uštede i promotivne cijene su samo djelimično dostupne za rezervaciju na internetu.

3.5.2 Cijena pokriva samo transport osoba, a druge usluge i usluge poput rezervacije sjedišta i prijevoz bicikala, dodatnog ili posebnog prtljaga biće predmet posebne naplate.

3.5.3 Posebni uslovi rezervacije se primjenjuju na snižene cijene prijevoza. Objava uslova cijene prijevoza u pogledu pojedinih linija će u tom smislu biti odlučujuća.

4  Nevažeće karte

Radi provjere važenja karte, putnici moraju pokazati i kartu i važeću ličnu ispravu sa fotografijom kada to zatraži zaposlenik grupe FlixCompanies tokom nasumičnih provjera karata.

5  Uvećane naknade za prijevoz

5.1 Putnici moraju platiti uvećanu naknadu za prijevoz ako se utvrdi da putuju u vozilu a da sjedište za to putovanje nisu rezervisali unaprijed ili prilikom ukrcavanja u vozilo.

5.2 Putnici za koje se prilikom provjere utvrdi da nemaju važeću rezervaciju moraju dati tačne lične podatke i predstaviti se na zahtjev osoblja.

5.3 Uvećane naknade za prijevoz iznose do dvostruke uobičajene cijene za udaljenost koju su putnici proputovali, ali najmanje 60 eura, uvećano za cijenu preostale udaljenosti do odredišta na koje putnici putuju. Ako putnici ne mogu potvrditi proputovanu udaljenost, polazište se koristi u izračunu uvećanih naknada za prijevoz.

5.4 Uvećane naknade za prijevoz moraju se odmah platiti ili, u drugim slučajevima, najkasnije 2 sedmice od primanja zahtjeva za plaćanjem u pisanom obliku. Po isteku ovog roka naplaćuju se troškovi obrade u iznosu od 5 eura za svaki pisani zahtjev za plaćanjem, pod uslovom da putnik ne može dokazati da su troškovi obrade bili niži ili da nisu niti nastali. Grupa FlixCompanies zadržava pravo poduzimanja daljnjih mjera za pokretanje građanskih i/ili krivičnih postupaka.

6  Redovi vožnje

6.1 Zadržavaju se prava na dopune i izmjene odobrenih i objavljenih vremena putovanja, datuma, linija i cijena prijevoza na temelju opravdanih razloga, a posebno u svrhu provođenja odluka tijela za izdavanje dozvola.

6.2 Ako su linije koje su objavljene u redu vožnje označene referencom „predmet zvaničnog odobrenja“, to znači da postupak izdavanja dozvole potrebne za uključivanje relevantne prijevozne linije u objavljeni red vožnje još uvijek nije zaključen za te linije (u pogledu linija, stanica, datuma putovanja, cijene prijevoza itd.).

6.3 Izmjene i dopune reda vožnje koje na snagu stupe nakon sklapanja ugovora i za koji prijevoznik nije odgovoran (npr. zbog dugoročnih posljedica prirodnih katastrofa ili trajnih gradilišta) ne podrazumijevaju prava putnika na upućivanje zahtjeva za odštetom sve dok te izmjene i dopune samo neznatno odstupaju od prvobitno predviđenog vremena polaska i dolaska, tj. do najviše 2 sata. Značajne izmjene i dopune reda vožnje podrazumijevaju prava putnika na besplatno povlačenje iz ugovora o prijevozu. Da to obave, putnici trebaju nazvati dežurnu liniju službe za korisnike:

 • Pozivi iz Njemačke i Švicarske (fiksna linija u Njemačkoj): +49 30 300 137 300
 • Pozivi iz Austrije (fiksna linija u Austriji): +43 820 910 340
 • Pozivi iz Italije (fiksna linija u Italiji): +39 (02) 947 59 208
 • Pozivi iz Francuske (fiksna linija u Francuskoj): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Pozivi iz Velike Britanije (fiksna linija iz Velike Britanije): +44 1491 502156
 • Pozivi iz Hrvatske (fiksna linija u Hrvatskoj): +385 1 300 0803
 • Pozivi iz Danske (fiksna linija u Danskoj): +45 35 15 40 55
 • Pozivi iz Švedske (fiksna linija u Švedskoj): +46812411600
 • Pozivi iz Poljske (fiksna linija u Poljskoj): +48 22 307 93 34*

ili e-poštom na podrska@flixbus.ba. U tim slučajevima putnici ne smiju započeti putovanje. Ostala prava putnika ostaju nepromijenjena.

7  Početak putovanja

7.1 Putnicima se preporučuje da dođu na mjesto polazišta 15 minuta prije početka putovanja.

7.2 Pravo na prijevoz i rezervisano putovanje se mogu drugačije raspodijeliti u slučaju da putnik nije prisutan u vrijeme i na mjestu zakazanog polaska za rezervisanu liniju.

7.3 Ako je putnik obaviješten o kašnjenju putovanja SMS porukom, e-poštom ili drugim pisanim oblikom, tada se pravo na prijevoz u slučaju nedolaska putnika počinje primjenjivati od pomaknutog vremena putovanja navedenog u SMS poruci ili e-pošti.

7.4 Da bi se utvrdilo da li postoji pravo na prijevoz, ime putnika se uspoređuje sa spiskom rezervacija koji se prikazuje na mobilnom telefonu vozača ili osoblja autobusne stanice na osnovu trenutnog stanja rezervacija. To se po mogućnosti obavlja skeniranjem karte. U posebnim slučajevima putnik se mora predstaviti na zahtjev vozača i osoblja predočavanjem odštampane ili elektroničke (PDF) potvrde rezervacije, kao i važeće lične isprave sa fotografijom (lična karta ili pasoš, uključujući važeću vizu, ako je potrebna).

8  Presjedanja

8.1 U opštem slučaju, objavljene usluge po redovima vožnje su direktne linije. Presjedanje može biti potrebno u nekim slučajevima.

8.2 Ako je presjedanje predviđeno, grupa FlixCompanies putnicima garantuje nastavak prijevoza do rezervisanog odredišta. U izuzetnim slučajevima grupa FlixCompanies nudi zamjenski prijevoz ako linijski autobus ne može čekati redovni autobus na liniji sa presjedanjem koji kasni. U nekim slučajevima to može podrazumijevati prijevoz autobusom drugih prijevoznika, automobilom ili vozom. Zahtjevi za određeni oblik prijevoza se ne priznaju. Kada je odredište predaleko ili razumne zamjenske linije nisu dostupne, zbog čega je potrebno da se putovanje nastavi sljedeći dan, putnicima se nudi besplatan smještaj u hotelu srednje klase.

8.3 Prethodno opisana odredba se primjenjuje samo u slučajevima u kojima putničke rezervacije prijevoznika Flix podrazumijevaju direktne linije. Ako putnici rezervišu pojedine linije i kombinuju ih u jedno putovanje sa presjedanjima, oni snose rizik od propuštanja linije presjedanja. Zahtjevi za zamjenski prijevoz ili hotelski smještaj se ne prihvataju u tim slučajevima. Međutim, Flix ili grupa FlixCompanies će uložiti razumne napore da obavijesti putnike o zamjenskim linijama.

8.4 Prelazak na usluge prijevoza kojima ne upravlja grupa FlixCompanies ne može se garantovati.

9  Opšte obaveze putnika

9.1 Putnici moraju slijediti uputstva vozača i pratećeg osoblja.

9.2 Vozači i dispečersko osoblje su ovlašteni da iz putovanja isključe osobe koje su očito pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava. Navedeno se primjenjuje i na putnike koji ugrožavaju sigurnost saputnika iz drugih razloga ili koji značajno ometaju njihov mir. Zahtjevi za zamjenski prijevoz se ne prihvataju u tim slučajevima.

9.3 Pušenje u autobusu nije dozvoljeno. Ova zabrana se odnosi i na e-cigarete.

9.4 Putnici snose odgovornost za štete izazvane u ili na autobusu svojim nemarom.

9.5 Putnici koji namjerno ili zbog krajnjeg nemara zaprljaju autobus moraju grupi FlixCompanies platiti troškove čišćenja od najmanje 100 eura, pri čemu putnici imaju pravo predočiti dokaz da šteta nije uzrokovana ili da je predmetna šteta znatno manja od prethodno navedenog paušalnog iznosa.

9.6 Prijevoznici mogu otkazati ugovor o prijevozu bez obavještenja u slučaju da unatoč (usmenom) upozorenju, putnik toliko remeti mir da više nije razumno da prijevoznik i/ili ostali putnici nastave putovanje. Ovo se primjenjuje i kada se putnik ne pridržava objektivno opravdanih smjernica (npr. sigurnosnih smjernica). U tom slučaju prijevoznik ima pravo da zadrži naplaćenu cijenu prijevoza. Izuzetak podrazumijeva gubitak putnika zbog zarazne bolesti u skladu s članom 3, stav 1, br. 2 VO-ABB-a (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibus-Verkehr [statutarne odredbe u vezi sa Opštim uslovima tramvajskog i autobusnog prijevoza i usluge motornim vozilima prema redovima vožnje]). U tom slučaju putnik ima pravo na nadoknadu pune cijene karte.

9.7 Svi putnici moraju koristiti sigurnosne pojaseve u skladu sa statutarnim propisima, u mjeri u kojoj je autobus njima opremljen.

9.8 Prilikom pauza/zaustavljanja na stanicama ili policijskih provjera, putnici moraju napustiti autobus ako to zatraže vozači i prateće osoblje. Putnici se moraju pridržavati trajanja pauze koju vozači i prateće osoblje odrede tokom navedenih pauza. Vozači mogu nastaviti vožnju ako se putnik ne vrati u autobus nakon isteka navedenog vremena pauze i ne odgovaraju za odsustvo putnika nakon isteka navedenog vremena pauze.

10 Posebne obaveze putnika na međunarodnim linijama

10.1 Putnici koji žele prijevoz preko međunarodne granice jedini su odgovorni za pridržavanje svih zakona i propisa u vezi sa neophodnim putnim ispravama, vizama, stranim valutama, carinom i zdravstvenim stanjem. FlixBus ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja zakona i propisa od strane putnika, čak ni ako su njihove promjene nastupile nakon rezervacije.

10.2 Putnici koji žele prijevoz preko međunarodne granice snose odgovornost za nošenje svih potrebnih putnih dokumenata sa sobom i za postupanje u skladu sa zakonima svake zemlje iz koje, kroz koju ili u koju žele putovati.

10.2.1 Za građane Evropske unije, Norveške i Islanda posebno, njihova nacionalna lična karta se prihvata kao putna isprava; državljani svih ostalih nacionalnosti trebaju pasoše.

Konkretno, ovo ne uključuje: boravišne dozvole (koje ne dozvoljavaju prelazak granice), vozačke dozvole, lične iskaznice za biblioteke, studentske iskaznice, knjižice zdravstvenog osiguranja i slična dokumenta.

10.2.2 Putnicima se preporučuje samostalna provjera zahtjeva za ulazak u zemlju odredišta / tranzitnu zemlju i kretanje njihovom teritorijom, kontaktiranjem relevantnih ambasada ili konzulata te pretraživanjem web lokacije europa.eu na: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus ne snosi odgovornost ni za kakve posljedice ako putnik ne ponese sa sobom potrebne putne isprave tokom putovanja.

10.3 Svaki putnik mora vozaču ili uslužnom osoblju obezbijediti potrebne putne isprave za prekogranični saobraćaj prije svakog putovanja autobusom za međugradsku vožnju. Ovo podliježe brzinskim provjerama od strane vozača ili servisnog osoblja.

10.4 FlixBus zadržava pravo odbiti ukrcavanje putniku koji ne može dostaviti bilo koju putnu ispravu prema Odjeljku 10.2.1.

10.5 U skladu sa člankom 10.4, FlixBus ne snosi nikakvu obavezu nadoknade cijelog ili djelimičnog iznosa cijene karte ili osiguravanja drugog oblika nadoknade.

10.6 Prijavljena prtljaga mora biti otključana da bi se ubrzao postupak carinske provjere.

10.7 Putnici se obavezuju da sa sobom ponesu samo onu robu koja je po svojoj prirodi i količini izuzeta od carinskih tarifa.

11  Djeca i maloljetnici

11.1 Djeca u dobi od 0 do 3 godine smiju putovati samo u odgovarajućim sigurnosnim dječjim sjedalicama. Tokom putovanja moraju biti vezana sigurnosnim pojasevima kojima je autobus opremljen. Odrasle osobe u pratnji djece moraju ponijeti sigurnosne dječje sjedalice te ih pričvrstiti pojasevima za vezanje u dvije tačke.

11.2 Djeca koja nisu napunila 10 godina smiju putovati na svim nacionalnim i međunarodnim linijama samo ako u pratnji imaju odraslu osobu.

11.3 Djeca u dobi od 10 do 14 godina smiju sama putovati samo ako roditelj ili zakonski staratelj tokom rezervacije pismeno potvrdi da je dijete u stanju putovati bez pratnje i nadzora. Flix, FlixCompanies i njihova povezana društva izričito ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nadzor maloljetnika. Djeca koja putuju sama ne smiju putovati na noćnim linijama i preko državnih granica. Pored toga, djeca koja sama putuju ne smiju putovati na linijama sa presjedanjima.

11.4 Mladi u dobi od 15 godina i više smiju putovati sami. U slučaju međunarodnih linija sa presjedanjima roditelji ili staratelji moraju osigurati da mladi ponesu sve dokumente i lične isprave potrebne za prelazak preko granice (vidjeti i klauzulu 11.2).

11.5 Djeca putuju po umanjenoj cijeni prijevoza. Ova odredba se primjenjuje na djecu koja nisu napunila 15 godina. Ako je dostupna promotivna cijena prijevoza manja od umanjene cijene, djeca automatski plaćaju nižu cijenu.

12  Putnici sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću

12.1 Svako će dobiti priliku da putuje, neovisno o invaliditetu ili ograničenoj pokretljivosti. FlixBus će pomoći osobama sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću u skladu sa Dodatkom I a i b EU propisa 181/2011, u okviru odgovornosti prijevoznika.

12.1.1 U Češkoj Republici osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću mogu putovati po umanjenoj cijeni prijevoza, pod uslovom da mogu dokazati posjedovanje važeće ZTP ili ZTP/P kartice koju izdaje Češka Republika.

12.2 Pratnja i psi vodiči za osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću

12.2.1 Osoba u pratnji ima pravo na besplatno putovanje ako se može dokazati da je stalna pratnja potrebna. Pod dokazom se podrazumijeva predočavanje odgovarajućeg dokumenta prilikom polaska u kojem se navodi potreba za stalnim nadzorom; to je npr. u Njemačkoj „Schwerbehindertenausweis“ [uvjerenje o teškom invaliditetu] ili ljekarsko uvjerenje.

12.2.2 Da bi se omogućio prijevoz osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću i osobe u njenoj pratnji, putnik nas mora obavijestiti o svojim potrebama prije rezervacije. (Vidjeti klauzulu 12.5.3.)

12.2.3 Psi vodiči za osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću koji moraju biti u pratnji putnika prevoze se besplatno, ako se odgovarajuće uvjerenje o invaliditetu predoči kao dokaz (vidjeti klauzulu 12.2.1). Psi vodiči ne moraju nositi brnjicu.

12.2.4 Da bi se omogućio prijevoz pratnje ili psa vodiča, putnik mora prije rezervacije, ali najkasnije 36 sati prije polaska, telefonski obavijesti službu za korisnike o svojoj potrebi.

12.3 Autobusna stajališta / autobusne stanice

Grupa FlixCompanies nema nikakav uticaj na infrastrukturne uslove stajališta i autobusnih stanica, kao ni na prilaze prilagođene osobama sa invaliditetom. Stoga FlixBus ne daje nikakvu garanciju po ovom pitanju. Odgovornost za ovo snosi rukovodilac stanice.

12.4 Odbijanje prijevoza

12.4.1 Ako konstrukcija ili infrastruktura vozila, autobusnih stajališta i stanica fizički sprječava ukrcavanje, iskrcavanje ili prijevoz osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću na siguran i operativno izvediv način, grupa FlixCompanies zadržava pravo odbijanja da prihvati rezervaciju, da izda ili stavi na raspolaganje kartu ili da dozvoli ukrcavanje dotične osobe u vozilo. U tom slučaju će dotične osobe biti obaviještene o svim drugim prihvatljivim načinima prijevoza koje nudi grupa FlixCompanies.

12.4.2 Konstrukcija vozila znači da je prijevoz trenutno moguć samo ako osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću mogu započeti putovanje samostalno i bez vanjskih pomagala. Da bi se ta ograničenja kompenzirala, putnici mogu zatražiti da ih prati druga osoba prema njihovom izboru koja je u stanju pružiti pomoć osobama sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću. Osobe u pratnji se prevoze besplatno i, ako je moguće, dodijelit će im se sjedište pored osobe sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću.

12.4.3 Dotični putnik će odmah i na pisani zahtjev u roku od pet radnih dana od prijema zahtjeva, biti obaviješten o razlogu odbijanja prijevoza.

12.4.4 U slučaju da se prijevoz putnika sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću potvrdi i karta izda te se tom putniku kasnije odbije prijevoz, putnik i osoba u pratnji imaju sljedeće opcije: (a) ili zatražiti nadoknadu iznosa cijene prijevoza i po mogućnosti što raniju besplatnu povratnu vožnju do prve polazne tačke kako je navedeno u ugovoru o prijevozu ili (b) nastaviti putovanje alternativnom linijom prihvatljive zamjenske usluge prijevoza do odredišta navedenog u ugovoru o prijevozu.

12.5 Prijevoz invalidskih kolica ili pomagala za hodanje

12.5.1 Putnici sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću imaju pravo na besplatan prijevoz sklopivih invalidskih kolica ili pomagala za hodanje u prtljažniku autobusa. Iz sigurnosnih razloga, invalidska kolica moraju biti sklopiva i bez električnog pogona.

12.5.2 Nadalje, invalidska kolica potrebna u putničkom prostoru, bez obzira na datum proizvodnje pričvrsnih tačaka za kolica, moraju imati tzv. noseće tačke u skladu sa standardom DIN 75078-2, kao i proizvođačevo odobrenje u skladu sa standardom DIN EN 12183 ili 12184. Usklađenost sa prethodno navedenim standardima prijevoza mora se potvrditi putem obrasca poslanog prije rezervacije. (Vidjeti klauzulu 12.5.4.)

12.5.3 Da bi se potvrdilo da će prijevoz biti moguć, od putnika će se zatražiti da telefonom obavijesti službu za korisnike o tačnom modelu invalidskih kolica ili drugih pomagala od 14 do 7 dana prije rezervacije (za prijevoz kolica u putničkom prostoru) odnosno 36 sati prije polaska (za prijevoz kolica u prtljažniku).

12.5.4 Putnik garantuje da su invalidska kolica ispravna i tehnički opremljena za sigurno smještanje tokom putovanja. Karakteristike invalidskih kolica moraju biti u skladu sa trenutnim zakonskim zahtjevima u pogledu sigurnosti. Prijevoz u invalidskim kolicima se može odbiti ako značajni dokazi ukazuju na nemogućnost ili upitnost sigurnog putovanja. Prijevoznik ne snosi odgovornost za štete uzrokovane neispravnim tehničkim stanjem invalidskih kolica.

13  Rezervacija sjedišta

13.1 Postupak rezervacije sjedišta

13.1.1 Na nekim FlixBus putovanjima može se rezervisati posebno mjesto prilikom postupka rezervacije na našim web lokacijama, povezanim agencijama ili prodajnim mjestima grupe FlixCompanies. Dostupnost i naknada za rezervaciju razlikuju zavisno od rute, linije, kategorije sjedišta (uz prolaz, do prozora, red ili stol) i vremena rezervacije.

13.1.2 Rezervacija sjedišta će biti potvrđena referencom na potvrdi rezervacije. Rezervacije sjedišta za više osoba se ne povezuju sa pojedinim osobama, tj. rezervacije sjedišta nisu povezane sa osobom koja obavlja rezervaciju.

13.1.3 Ne postoji obaveza rezervacije sjedišta (uz naknadu). Ako sjedišta nisu rezervisana i sistem nije automatski dodijelio sjedišta, putnik može odabrati sjedište u definisanom području na početku putovanja. U takvim slučajevima ne možemo osigurati da porodice i grupe sjede zajedno. Međutim, svaki putnik će uvijek imati svoje sjedište u autobusu.

13.2 Ograničenja u rezervaciji sjedišta

13.2.1 U slučaju zakašnjelog pojavljivanja kod autobusa, gubi se pravo na sjedište i prijevoz. U takvim slučajevima FlixBus ima pravo prodati kartu drugoj osobi u skladu sa klauzulom 7.2. Stoga se preporučuje dolazak na autobusnu stanicu najmanje 15 minuta prije polaska, čak i ako imate rezervaciju sjedišta.

13.2.2 Općenito, samo oni putnici koji imaju rezervaciju sjedišta imaju pravo na rezervisano sjedište. FlixBus može preraspodijeliti sjedišta iz operativnih ili sigurnosnih razloga, čak i nakon polaska. Do ovog može doći kada se, npr. trudnice, maloljetnici, djeca koja putuju sama ili osobe sa fizičkim invaliditetom trebaju premjestiti na drugo sjedište, a odgovarajuća sjedišta nisu slobodna. Vozačeva uputstva se moraju poštovati u takvim slučajevima. Sjedišta se mogu preraspodijeliti bez obzira na rasu, religiju, boju kože, nacionalnost ili pol.

13.2.3 Ako se rezervacija sjedišta promijeni, a sjedište nije moguće dodijeliti rezervisanoj ili višoj kategoriji, putnik može tražiti povrat naknade za rezervaciju sjedišta.

13.2.4 U slučaju otkazivanja i kašnjenja u skladu sa klauzulom 16, naknada za rezervaciju sjedišta će biti vraćena.

13.2.5 Povrat novca se neće izvršiti ako putnik nije putovao ili ako je sjedište besplatno dodijeljeno ili kupljeno uz bez dodatnih troškova.

13.3 Otkazivanja i prijenosi

Naknada za rezervaciju sjedišta se može vratiti ako se putovanje otkaže ili se promijeni njegova rezervacija, pod uslovom da sjedište nije dodijeljeno besplatno. Primjenjuju se odredbe klauzule 5 u uslovima i odredbama za rezervacije. Ako se putovanje otkaže, rezervacije sjedišta se mogu prenijeti na druge osobe u istoj rezervaciji.

13.4 Rezervisanje dodatnog sjedala

13.4.1 Na snazi su odredbe 13.1 do 13.3.

13.4.2 Dodatno sjedalo ne predstavlja dodatni zahtjev za transport prema odlomku 2.2. Zbog toga se ne smije prenositi na drugu osobu bez važeće karte.

13.4.3 Naknada za dostupno mjesto regulisana je našim trenutnim važećim cijenama karata. Odredba 13.1.1. također se primjenjuje na naknadu za rezervaciju mjesta za dodatno mjesto.

14  Prijevoz robe

14.1 Prtljag:

14.1.1 Prijevoz redovnog prtljaga uključen u cijenu vozne karte ograničen je na jedan komad prtljage bez naknade po putniku maksimalne dimenzije 80 x 50 x 30 cm po komadu. Dopuštena su manja odstupanja od ovih dimenzija ako opseg komada prtljaga, koji čini zbroj visine, širine i dužine, ne prelazi 160 cm. Svaki putnik može ponijeti komad prtljaga bez naplate do maksimalne ukupne težine 20 kg. Pod redovnim prtljagom podrazumijevaju se koferi i torbe. Iznimka je prijevoz jednog treking ruksaka. Više o dozvoljenom slobodnom prtljagu možete saznati tokom rezervacije.

14.1.2 Dodatni prtljag

14.1.2.1 U pojedinim slučajevima, zavisno od raspoloživog prostora, uz naknadu je moguć prijevoz još jednog komada prtljaga (dodatni prtljag) maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm i maksimalne težine od 20 kg. I za dodatni prtljag dopuštena su manja odstupanja u dimenzijama, pod uslovom da ukupni opseg komada prtljaga nije veći od 160 cm. Ne postoji opšte pravo na prijevoz više od jednog komada prtljaga. Imajte na umu da kod nekih naših linija mogu postojati iznimke u vezi sa smjernicama za prtljag.

14.1.2.2 Rezervacija dodatnog prtljaga unaprijed je obavezna. Rezervacija se može obaviti preko mreže za vrijeme postupka rezervacije ili preko mreže putem Upravljaj mojim rezervacijama nakon kupovine karte. Ako ima dovoljno mjesta u odjeljku za prtljag autobusa ili ako još nije napravljena rezervacija za dodatni prtljag, kod vozača se može kupiti dodatno mjesto za prtljag. Vozač autobusa je odgovoran za ovu procjenu. Dostupnost i naknada za dodatni prtljag zavisi od rute, linije, vremena rezervacije i načina rezervacije.

14.1.3 Putnici moraju prtljagu označiti svojim imenom i adresom radi tačne predaje i vraćanja, a posebno kako ne bi došlo do zamjena.

14.1.4 Putnici snose odgovornost za ukrcavanje prtljage prilikom promjene vozila. Moguća pomoć vozača bit će pružena samo u izuzetnim slučajevima i ne opravdava zahtjeve za njeno traženje, osim kada je dotični putnik osoba sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

14.2 Ručna prtljaga:

14.2.1 Ručna prtljaga se ne naplaćuje, ali je ograničena na jedan komad prtljage po putniku, maksimalne veličine od 42 x 30 x 18 cm i maksimalne težine od 7 kg.

14.2.2 Putnici moraju spremiti i paziti na ručnu prtljagu u putničkom području na način koji ne narušava sigurnost i pravilan rad autobusa i mir drugih putnika. Ručna prtljaga bi se u pravilu trebala smjestiti na police ili ispod sjedišta ispred putnika.

14.2.3 Ručna prtljaga i njen sadržaj je briga putnika tokom putovanja i na nju treba primjereno paziti. Ako uočite da neko neovlašteno pristupa vašoj prtljazi, trebate obavijestiti vozača autobusa. Od putnika se traži da provjeri sadržaj ručne prtljage prije kraja putovanja.

14.3 Posebna prtljaga:

14.3.1 Putnici trebaju unaprijed prijaviti tzv. posebnu prtljagu i provjeriti da li je njen prijevoz moguć. Ne postoji opšte pravo na prijevoz posebne prtljage.

14.3.2 Komadi prtljage koji premašuju standardne dimenzije prtljage smatraju se posebnom prtljagom. Međutim, ukupne dimenzije posebne prtljage ne smiju premašiti 240 cm (visina u cm + širina u cm + dubina u cm). Jedan komad posebne prtljage ne smije premašiti maksimalnu težinu od 30 kg.

14.3.3 Prijevoz posebne prtljage je ograničen na jedan komad po putniku.

14.3.4 Oprema, namještaj ili dijelovi namještaja, elektronički uređaji, daske za surfanje i kartonske kutije se općenito isključuju iz prtljage. Ortopedska pomagala i bicikli se ne smatraju posebnom prtljagom. Ova vrsta prtljage je predmet posebnih uslova.

14.3.5 Rezervacija za specijalni prtljag unaprijed je obavezna. Rezervacija se može obaviti preko mreže za vrijeme postupka rezervacije ili preko mreže putem Upravljaj mojim rezervacijama nakon kupovine karte. Ako ima dovoljno mjesta u odjeljku za prtljag autobusa ili još nije napravljena rezervacija za specijalni prtljag, kod vozača se može se kupiti dodatno mjesto za specijalni prtljag. Vozač autobusa je odgovoran za ovu procjenu. Dostupnost i naknada za specijalni prtljag zavisi od rute, linije, vremena rezervacije i načina rezervacije.

14.4 Muzički instrumenti:

14.4.1 Muzički instrumenti se smatraju posebnom prtljagom. Ako je određeni instrument (uključujući futrolu) manji od predviđene veličine ručne prtljage, može se prevoziti besplatno umjesto ručne prtljage. Ako je određeni instrument (uključujući futrolu) veći od predviđene veličine ručne prtljage, mora se prevoziti u prtljažniku. U tom slučaju se naplaćuje dodatna naknada (vidjeti klauzulu 14.3.5). Muzički instrumenti i njihove futrole čije dimenzije premašuju 135 x 48 x 35 cm se ne prevoze.

14.4.2 Općenito se preporučuje prijevoz muzičkih instrumenata u tvrdim futrolama.

14.5 Vrijedni predmeti i elektronički uređaji:

14.5.1 Vrijedni predmeti, kao što su novac, nakit, plemeniti metali, ključevi, naočale (sunčane i/ili dioptrijske naočale), elektronički uređaji (prijenosni kompjuteri, iPad, tableti, MP3 plejeri, mobilni telefoni, kamere, prijenosni punjači, litijske baterije ili litijski akumulatori), e-cigarete, potrošačka elektronika (naročito laptopi, mobilni telefoni, itd) koju je proizvođač ili distributer opozvao, kontaktna sočiva, proteze, lijekovi, važni dokumenti (diplome, potvrde, akreditivi, pasoši, vozačke dozvole, vrijednosni papiri) itd. i lomljivi predmeti moraju se prevoziti u ručnoj prtljazi, ne u običnoj prtljazi, i na njih putnik treba pomno paziti.

14.5.2 Zahtjevi za nadoknadu štete ne prihvataju se ako se putnici ipak odluče da vrijedne predmete spreme u običnoj prtljazi. Slučajevi namjernog ili krajnjeg nemara se izuzimaju od prethodne odredbe.

14.6 Dječja kolica:

14.6.1 Dječja kolica se prevoze kao posebna prtljaga (maks. jedna kolica po putniku). Dječja kolica moraju biti sklopljiva. Nesklopljiva kolica se ne prevoze. Registracija telefonom mora se obaviti putem dežurne linije službe za korisnike najranije 48 sati prije početka putovanja.

14.6.2 Dječja kolica se prevoze besplatno.

14.7 Bicikli & Električni skuter:

14.7.1 Bicikli

14.7.1.1 Bicikli se mogu transportovati na određenim linijama. Moraju biti standardne veličine, bez dograđene konstrukcije i ne smiju prelaziti težinu od 20 kg - e-bicikli, pedaline, tandemi i tricikli se ne mogu transportovati.

14.7.1.2 Putniku koji želi ponijeti bicikl preporučujemo da mnogo ranije rezerviše putovanje i prostor za bicikl.

14.7.1.3 Prijevoz bicikala ovisi o dostupnom kapacitetu od maksimalno pet bicikala po autobusu. Ne postoji opšte pravo na prijevoz bicikala.

14.7.1.4 Prevoz bicikla je podložan dodatnoj naknadi za bicikl. Dostupnost i cijena bicikla variraju ovisno o ruti, liniji, vremenu rezervacije i načinu rezervacije. Prevoz se vrši na nosačima za bicikle. U posebnim slučajevima je prevoz moguć samo u odgovarajućim torbama u prostoru za prtljag (npr. bicikl na sklapanje). Ukupne dimenzije torbe za bicikl ne smiju prelaziti 240 cm (visina + širina + dubina) i torba ne smije težiti više od 20 kg. U tom slučaju, potrebno je obavijestiti službu za korisnike (vidjeti klauzulu 14.3.5).

14.7.2 Električni skuter

14.7.2.1  Prijevoz električnih skutera i slične robe u autobusima na velikim udaljenostima je isključen.

14.8 Zaboravljeni predmeti i predmeti ostavljeni u autobusu nisu pokriveni osiguranjem. Ako putnik ostavi predmete u autobusu, treba ispuniti obrazac za izgubljene stvari na web portalima kompanije Flix.

14.9 Posebne supstance i predmeti nisu dozvoljeni tokom putovanja, a naročito

 • eksplozivne, zapaljive, radioaktivne, smrdljive ili korozivne supstance,
 • neupakovane ili nezaštićene predmete koji mogu povrijediti putnike.

To podrazumijeva, npr. oružje, municiju i pirotehniku.

15  Prijevoz životinja

15.1 Prijevoz pasa i drugih životinja u autobusima na duge relacije u pravilu se ne obavlja.

15.2 Pravila navedena u klauzulama 12.2.3 i 12.2.4 primjenjuju se za pse vodiče.

16  Prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja

16.1 U slučaju otkazivanja ili kašnjenja grupa FlixCompanies ili prijevoznik koji upravlja autobusnom stanicom obavijestit će osoblje na terminalu o situaciji što prije i najmanje 30 minuta nakon vremena polaska prema redu vožnje i obavijestit će ih o predviđenom vremenu polaska čim ta informacija postane dostupna. Svim putnicima, a posebno onima koji polaze sa autobusnih stanica bez osoblja, grupa FlixCompanies nudi elektroničke informacije u vezi sa otkazivanjima ili kašnjenjima. Da bi primili ove informacije, putnici moraju dati potrebne podatke za kontakt (npr. broj mobitela).

16.2 Ako postoji osnovana pretpostavka da se polazak rezervisanog putovanja mora otkazati, da će kasniti više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnici imaju sljedeće opcije: (a) nastaviti putovanje što je moguće prije na drugoj liniji do istog odredišta predviđenog u ugovoru o prijevozu prema uslovima usporedivim s uslovima navedenima u tom ugovoru, ili (b) zatražiti povrat iznosa cijene i besplatno putovanje autobusom nazad do mjesta polazišta predviđenog u ugovoru o prijevozu, ako je primjenjivo. Potraživanja povrata naplaćenog iznosa cijene prijevoza u cijelosti postoje za završena putovanja, kao i za nezavršene dijelove putovanja u slučaju da putnik nije u mogućnosti da završi putovanje u skladu sa svojim prvobitnim putnim planovima. Povrat sredstava se izvršava u novčanom obliku u roku od 14 dana od prijema odštetnog zahtjeva ili od trenutka kada je putnicima ponuđen odabir između prethodno navedenih opcija (a) ili (b), osim ako putnici ne pristanu na neki drugi oblik povrata sredstava.

16.3 Flix putnicima nudi besplatan smještaj u hotelu ili drugi oblik smještaja, kao i pomoć prilikom organizovanja prijevoza od autobusne stanice do mjesta smještaja; prethodno navedeno se primjenjuje u slučaju da je jedno ili više noćenja potrebno zbog otkazivanja ili kašnjenja putovanja sa autobusne stanice koje premašuje 90 minuta kod putovanja sa trajanjem od više od tri sata prema redu vožnje. U takvim slučajevima Flix nudi putnicima grickalice, obroke ili pića u skladu sa periodom čekanja ili kašnjenja, pod uslovom da su dostupni u autobusu ili na autobusnoj stanici ili da se mogu drugačije razumno nabaviti. Flix ograničava ukupni trošak smještaja, isključujući troškove prijevoza od autobusne stanice do mjesta smještaja, u iznosu do 80 eura po noćenju po putniku i do najviše dva noćenja. Prethodno navedeno potraživanje besplatnog smještaja u hotelu ili drugog oblika smještaja se ne primjenjuje ako Flix može dokazati da je otkazivanje ili kašnjenje uzrokovano lošim vremenskim uslovima ili teškim prirodnim katastrofama koje ugrožavaju sigurno pružanje usluge autobusnog prijevoza prema redu vožnje.

16.4 U slučaju da vozilo postane neupotrebljivo tokom putovanja, Flix nudi putnicima nastavak prijevoza u zamjenskom vozilu ili prijevoz do prikladnog mjesta gdje mogu pričekati nastavak putovanja.

16.5 Daljnja potraživanja koja nastanu iz štete uzrokovane otkazivanjem ili kašnjenjem se ne isključuju.

17  Odgovornost

17.1 U slučaju lakšeg nemara odgovornost se preuzima isključivo — osim u slučaju povrede života, tijela ili zdravlja — ako se prekrše suštinske ugovorne obaveze. Neograničena odgovornost za namjerni i krajnji nemar nastavlja se primjenjivati.

17.2 Odgovornost za kolateralnu štetu isključuje se u slučajevima običnog nemara. Ovo se ne primjenjuje u slučajevima namjerne ili nemarne povrede tijela, života i zdravlja.

17.3 Nivo odštete u slučajevima smrti i lične povrede ograničen je na 220.000 eura po putniku, pod uslovom da nivo odštete u okviru primjene StVG-a (Straßenverkehrsgesetz [njemačkog zakona o drumskom saobraćaju]) ostaje isključivo rezervisan.

17.4 Odgovornost i nivo odštete za oštećenja prtljage su ograničeni i isključeni kako slijedi:

17.4.1 U slučaju oštećenja komada prtljage uslijed udesa autobusa ili gubitka komada prtljage iz istih razloga, nivo odštete po potraživanju po putniku i komadu prtljage ograničen je na 1.200 eura.

17.4.2 Odgovornost se isključuje u slučajevima kada gubitak komada prtljage nije povezan sa udesom autobusa, pored zamijenjenih ili ukradenih komada prtljage, osim u slučajevima namjernog i krajnjeg nemara.

17.4.3 Odgovornost za štete ili dodatne štete nastale uslijed propusta putnika da zapakuju prtljagu na odgovarajući način je isključena, osim u slučajevima namjernog i krajnjeg nemara.

17.5 Odšteta u slučaju oštećenja invalidskih kolica i druge opreme za pomoć pri kretanju ili drugih pomagala uvijek minimalno iznosi koliko je potrebno da bi se nadoknadila zamjenska vrijednost ili trošak popravke izgubljene ili oštećene opreme. U tom postupku se ulažu svi napori da bi se nabavila barem privremena zamjena prethodno navedenih, koja odgovara tehničkim i funkcionalnim karakteristikama izgubljenih ili oštećenih invalidskih kolica ili druge opreme za pomoć pri kretanju.

17.6 Iznos odštete za sva druga oštećenja imovine, koja nisu ni slučajna oštećenja prtljage ni oštećenja invalidskih kolica ili drugih pomagala ili opreme za pomoć pri kretanju ograničen je na 1.000 eura u skladu sa 23. odjeljkom (PBfG) (Personenbeförderungsgesetz [njemačkog Zakona o javnom prijevozu]), osim ako je šteta imovine uzrokovana namjernim ili krajnjim nemarom.

17.7 Ograničenja i izuzeci od odgovornosti ne primjenjuju se na obaveznu statutarnu odgovornost bez greške ili kada je garancija koja ne podrazumijeva greške preuzeta u pojedinim slučajevima.

18 Opšti uslovi prijevoza

Pored ovih „Posebnih uslova prijevoza“, statutarna odredba u pogledu Opštih uslova tramvajskog i autobusnog prijevoza i usluge motornim vozilima prema redovima vožnje od 27. februara 1970. (Savezni službeni list I, str. 230) primjenjuje se u trenutnoj verziji.

19  Mjesto sudske nadležnosti

Mjesto sudske nadležnosti za registrovane trgovce, pravne i fizičke osobe koje nemaju opšte mjesto sudske nadležnosti u Njemačkoj, kao i za fizičke osobe koje su se preselile u inostranstvo nakon sklapanja ugovora o prijevozu, čije prebivalište ili boravište u trenutku postupka nije poznato, je Minhen.

20  Nevažeće odredbe

Ako pojedine odredbe iz ovih Opštih poslovnih uslova i odredbi prijevoza postanu potpuno ili djelimično nevažeće ili ništavne, ovo u pravilu ne utiče na važenje ugovora o prijevozu kao cjeline.

 

II.  Posebni uslovi prijevoza specifični za zemlju

1. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Danskoj

 • Prema tački 5: Studenti, djeca i starije osobe primaju sniženje po redovnim stopama za putovanja u Danskoj. Napominjemo da po dolasku trebate vozaču predočiti važeću ličnu kartu sa fotografijom prilikom rezervacije i putovanja po sniženoj cijeni. Karte za djecu, studente i starije osobe važe samo po predočenju karte. Ako vozaču ne možete pokazati ličnu kartu, snižena karta će biti poništena i trebat ćete pokazati redovnu kartu za putovanje.
  Danski vojnici pod obaveznom vojnom službom mogu besplatno putovati uz predočenje odgovarajućeg dokumenta i vojne knjižice. Rezervacija sjedišta mora se obaviti e-poštom: podrska@flixbus.ba.
 • Prema tački 11: Klauzule 11.2, 11.3 i 11.5 ne primjenjuju se na linije u Danskoj. Djeca mlađa od 16 godina mogu sama putovati u Danskoj, čak i ako putovanja uključuju presjedanja, ako roditelj ili zakonski staratelj pisanim putem potvrdi da je taj maloljetnik u stanju da započne putovanje bez pratnje i nadzora. FlixBus izričito ne preuzima nikakvu obavezu nadzora maloljetnika. U Danskoj djeca mogu uvijek putovati po sniženoj cijeni u poređenju sa kartama za odrasle. Najviše dva djeteta u dobi do 12 godina mogu besplatno putovati ako u pratnji imaju putnika u dobi od 16 ili više godina. Djeca mlađa od 12 godina mogu besplatno putovati ako u pratnji imaju dijete u dobi između 12 i 15 godina.

2. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Francuskoj

 • Prema tački 7.6: Svi putnici stariji od 18 godina, koji putuju u Francusku i unutar francuske teritorije, od 9. avgusta 2021. će morati da posjeduju jedan od tri zdravstvena dokaza relevantna za zdravstvenu propusnicu: ili potvrdu o potpunoj vakcinaciji, dokaz o valjanom negativnom RT-PCR ili antigenskom testu, rezultat pozitivnog RT-PCR testa koji potvrđuje oporavak od Covid-19, najmanje 11 dana i ne više od 6 mjeseci.
  Putnici koji za to nemaju dovoljno dokaza mogu biti isključeni s putovanja. U ovom slučaju nema prava na zamjenski prijevoz.
  Od 30. septembra 2021. godine ove se mjere primjenjuju na sve putnike starije od 12 godina.
 • Prema tački 11: Klauzule 11.2, 11.3 i 11.4 ne primjenjuju se na linije u Francuskoj i međunarodne linije sa presjedanjem iz Francuske. Djeca mlađa od 16 godina moraju u pratnji imati roditelja ili zakonskog staratelja tokom svih putovanja. Ako djeca ili mladi u dobi između 16 i 17 godina iz Francuske putuju u inostranstvo, roditelji ili staratelji moraju osigurati da djeca sa sobom ponesu sve dokumente i lične isprave potrebne za prelazak preko granice (ličnu kartu / pasoš i vizu, prema potrebi).
 • Prema tački 12.2.1: Ako osoba ima: - U Francuskoj, karticu mobilnosti i uključivanja po osnovu „invaliditeta” ili „prioriteta” - U Njemačkoj karticu invalidnosti za osobe sa teškim invaliditetom ili ljekarsko uvjerenje - U Italiji, potvrdu koju izdaje regionalno zdravstveno tijelo (ASL) ili Državna organizacija za socijalnu njegu (INPS) - U Češkoj Republici, važeću ZTP/P karticu izdatu u Češkoj Republici (PS) i koja je odbijena za rezervisanje, izdavanje ili nabavku karte ili ukrcaj na brod, na osnovu svog invaliditeta, ta osoba može zatražiti da bude u pratnji drugog lica po svom izboru sposobnog da pruži pomoć koja joj je potrebna. Osoba u pratnji mora biti starija od 18 godina, prevozi se besplatno i, gdje god je to moguće, dodjeljuje joj se mjesto pored osobe sa invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću.
 • Prema tački 12.2.3: Pristup prijevozu je dozvoljen za pse vodiče ili pse pomagače koji prate osobe koje posjeduju karticu „uključenje zbog mobilnosti” sa oznakama „invalidnost” i „prioritet”. Psi vodiči i psi pomagači na obukama imaju ista prava kao obučeni psi. Pas vodič ili pas pomagač mora biti identifikovan potvrdom o identifikaciji psa vodiča ili psa pomagača. Te životinje ne moraju nositi brnjicu. Osim toga, za međunarodne linije moraju imati pasoš psa za međunarodna putovanja.
 • Prema tački 21.2: Nakon kontaktiranja službe za korisnike i u nedostatku zadovoljavajućeg odgovora u roku od 60 dana, putnik se obavještava o mogućnosti da pribjegne posredovanju tako što će se besplatno obratiti posredniku za turizam i putovanja. To može učiniti bilo poštom na sljedeću adresu: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, ili elektronskim putem podnošenjem zahtjeva putem njihove online platforme dostupne na sljedećem linku: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Italiji

 • Ref. 11.1: Djeca u dobi od 0 do 3 godine smiju se prevoziti samo u odgovarajućim sigurnosnim dječjim sjedalicama. Odrasle osobe u pratnji maloljetne djece moraju ponijeti sigurnosne dječje sjedalice te ih pričvrstiti pojasevima za vezanje u dvije tačke dostupnim u autobusu. FlixBus nije odgovoran za prikladnost i usklađenost sa zakonskim zahtjevima sigurnosnih sjedalica koje nose odrasle osobe u pratnji maloljetne djece.

  Maloljetna lica koja imaju najmanje 3 godine mogu se prevoziti korišćenjem sistema za vezivanje, samo ako su oni odobreni i u skladu sa njihovom visinom (Čl. 172.6 italijanskih zakona o saobraćaju [Codice della Strada]).

  Ako autobus nije opremljen odobrenim sigurnosnim sistemima, maloljetnici se moraju prevoziti korištenjem standardnih sigurnosnih pojaseva, samo ako su oni kompatibilni s njihovom visinom. Ova odredba se odnosi samo na djecu čija je težina manja od 36 kg.

  Samo punoljetne osobe odgovorne za nadzor nad maloljetnicima bit će odgovorne ako se ne pridržavaju ovih odredbi. Putnici koji teže do 36 kg i visoki su do 1,50 m mogu putovati bez upotrebe sigurnosnih sistema za djecu, samo ako ne sjede u prvom redu i ako su u pratnji putnika koji ima najmanje 16 godina.

  U slučaju međunarodnih prijevoza, maloljetnici starosti između 0 i 14 godina (maloljetnici koji još nemaju 14 godina) mogu putovati samo u pratnji punoljetne osobe (roditelja, zakonskog staratelja ili druge punoljetne osobe). Ako maloljetnici mlađi od 14 godina putuju međunarodnim linijama u pratnji punoljetne osobe koja nije njihov roditelj ili zakonski staratelj, njihov roditelj ili zakonski staratelj mora dati izričito odobrenje, potpisujući Pismo o saglasnosti u nadležnom sjedištu policije (Questura), koje se može preuzeti na adresi prateći vezu.

  Valjanost odobrenja za putovanje ograničena je na jedno putovanje (jednosmjerno i/ili povratno) izvan mjesta prebivališta maloljetnika, sa određenim odredištem.

  Ako maloljetnici starosti između 14 i 15 godina (maloljetnici koji već imaju 14, ali još nemaju 15 godina) žele putovati međunarodnim linijama bez pratnje odrasle osobe, njihovi roditelji ili zakonski staratelji moraju dati pisano odobrenje, koje se prilaže uz kartu, koristeći obrazac koji se nalazi na sljedećoj vezi.

  U slučaju lokalnih prijevoza, maloljetnici starosti između 0 i 10 godina (maloljetnici koji još nemaju 10 godina) mogu putovati samo u pratnji punoljetne osobe (roditelja, zakonskog staratelja ili druge punoljetne osobe). Ako maloljetnici mlađi od 10 godina putuju lokalnim linijama u pratnji odrasle osobe koja nije njihov roditelj ili zakonski staratelj, njihov roditelj ili zakonski staratelj mora dati pisano odobrenje koje se prilaže uz kartu, koristeći obrazac koji se nalazi na sljedećoj vezi.

  Ako maloljetnici starosti između 10 i 15 godina (maloljetnici koji su stariji od 10, ali još nemaju 15 godina) žele putovati lokalnim linijama bez pratnje odrasle osobe, njihovi roditelji ili zakonski staratelji moraju dati pisano odobrenje koje se prilaže uz kartu, koristeći obrazac koji se nalazi na sljedećoj vezi.

  Flix i FlixCompanies nisu odgovorni za nadzor maloljetnika.

 • Prema tački 12: Osoba čija je pokretljivost smanjena u korištenju prijevoza zbog tjelesnog invaliditeta (čulnog ili lokomotornog, trajnog ili privremenog), intelektualnog invaliditeta ili nedostatka, ili bilo kojeg drugog uzroka invaliditeta, ili zbog starosti, a čije stanje zahtijeva odgovarajuću pažnju i prilagođavanje pružene usluge svim putnicima njegovim specifičnim potrebama („Osoba sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću” ili „Osoba sa invaliditetom”).
 • Prema tački 12.2.1: Osoba u pratnji ima pravo na besplatno putovanje ako putnik može dokazati da je stalna pratnja potrebna. Pod dokazom se podrazumijeva predočenje odgovarajućeg dokumenta u kojem se navodi potreba za stalnim nadzorom po polasku; to je u Italiji zdravstveno uvjerenje (Certificato) koje izdaje lokalna zdravstvena ustanova (ASL) ili Državni zavod za socijalno osiguranje (INPS).
 • Prema tački 12.2.3: Psi pomagači za osobe sa invaliditetom i psi vodiči za slijepe osobe koriste prijevoz besplatno, uz predočenje važeće isprave o teškoj invalidnosti ili ekvivalentne potvrde (vidjeti 12.2.1). Ove životinje moraju nositi brnjicu ako to zatraži vozač ili putnik.

4. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Poljskoj

 • Prema tački 2.2: Ova odredba ne isključuje pravo putnika da izmijeni ugovor o prijevozu ili da se povuče iz ugovora o prijevozu na autobuskoj stanici na kojoj se autobus zaustavlja za vrijeme putovanja na linijama kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z o.o. O povlačenju iz ugovora o prijevozu za vrijeme putovanja neophodno je prethodno obavijestiti vozača. O izmjeni ugovora o prijevozu za vrijeme putovanja neophodno je prethodno obavijestiti vozača te kupiti novu kartu.
 • Prema tački 3.1: Karte kupljene za linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o. smatraju se računima u svrhe poljskog Zakona o porezu na promet.
 • Prema tački 3.2.1: Karte za linije kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z o.o. mogu se kupiti u autobusima.
 • Prema tački 3.5.4: Za putovanja u Poljskoj postoje sniženja u znak časti dodijeljena osobama koja na to imaju pravo prema poljskom Zakonu o pravima na snižene cijene javnog prijevoza ili prema drugim odredbama. Cijena u ovom slučaju se izračunava na osnovu predviđenog sniženja i cijene navedene na troškovnom spisku koja trenutno važi za određenu liniju. Prije ulaska u autobus putnik treba pokazati važeći dokument koji potvrđuje prava na sniženje. Informacije o povlaštenim cijenama i važećim dokumentima koji su potrebni za provjeru podobnosti možete pronaći ovdje.
 • Prema tački 9.5: U slučaju linija kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o., klauzula 9.5 se primjenjuje sa odredbom da putnici moraju platiti samo nadoknadu za prethodno navedeno prljanje u iznosu stvarnih troškova uzrokovane štete.
 • Prema tački 12: U Poljskoj i na usluge, kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o., stavci 12.2.3 i 12.2.4 odnose se na osobe sa invaliditetom sa psima vodičima, kako je definisano relevantnim zakonima. Primjenjuju se sljedeće odredbe:
 • Prema tački 12.2.3: Pas vodič osobe sa invaliditetom prevozi se bez dodatne naknade pod uslovom da je opremljen opremom i da osoba sa invaliditetom ima potvrdu o statusu psa vodiča i potvrdu o obaveznim veterinarskim vakcinacijama. Te životinje ne moraju nositi brnjicu.
 • Prema tački 12.2.4: Odredba se ne primjenjuje.
 • Prema tački 17: Odredbe postavljene u klauzuli 17 ne primjenjuju se na Poljsku, ali se primjenjuju sljedeće odredbe o odgovornosti (od 17.8.1 do 17.8.9) u skladu sa poljskim građanskim pravom i Zakonom o prijevozu putnika:
 • Prema tački 17.8.1: Reklamacije nastale iz ugovora o prijevozu sklopljenog sa prijevoznikom moraju se poslati FlixBusu pisanim putem pomoću obrasca na web portalima kompanije Flix ili poslati u pisanom obliku preporučenim pismom na sljedeću adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warsaw, Poljska. Reklamacije se mogu uputiti u roku od jedne godine od dana događaja koji je predmet reklamacije.
 • Prema tački 17.8.2: Reklamacije trebaju sadržavati ime osobe koja upućuje reklamaciju, opis okolnosti i rezervacija, detalje pretrpljene štete, utvrđeni iznos potraživanja (iznos odštete) i potpis osobe koja upućuje reklamaciju. Uz reklamacije treba priložiti original ili fotokopiju karte, kao i druge ugovorne dokumente u pogledu ugovora o prijevozu, uključujući dokumente koji potvrđuju pravo na besplatan ili snižen prijevoz.
 • Prema tački 17.8.3: Ako je reklamacija povezana sa prtljagom, mora se navesti tačan opis štete i okolnosti.
 • Prema tački 17.8.4: Ako reklamacija ne sadržava prethodno navedene zahtjeve, ove informacije se moraju navesti. U tom slučaju, ove informacije će prijevoznik tražiti od osobe koja upućuje reklamaciju u roku od 14 dana od primanja zahtjeva. Ako osoba koja upućuje reklamaciju ne odgovori na zahtjev u tom periodu, obrada reklamacije će se prekinuti.
 • Prema tački 17.8.5: Prijevoznik će obraditi reklamaciju u roku od 30 dana od dana prijema potpune reklamacije.
 • Prema tački 17.8.6: Dodatni uslovi i detalji postupka reklamacije regulisani su poljskim Zakonom o prijevozu i primjenjivim propisima.
 • Prema tačkama 18 i 19: Ove odredbe se ne primjenjuju na linije kojima upravlja kompanija FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Češku Republiku

 • Prema tački 3.3.3: Prema odredbama Odjeljka 1840 Zakona br. 89/2012 Coll., građanskog prava, sa izmjenama i dopunama, posebne odredbe koje se odnose na obaveze prema ugovorima izvršenim kao ugovorima na daljinu, prema kojima potrošač ima pravo da se povuče iz ugovora unutar perioda od 14 dana, ne primjenjuju se na ugovore o prijevozu putnika.
 • Prema tačkama od 11.2 do 11.4: Umjesto starosnog ograničenja u stavovima od 11.2 do 11.4, djeca mlađa od 6 godina mogu putovati samo u slučaju da su u pratnji osobe starije od 10 godina.
 • Prema tački 11.5: Putnici do 6 godina starosti prevoze se besplatno; ovo se ne odnosi na drugo ili bilo koje naredno dijete u pratnji istog putnika ili, ako je za dijete obezbijeđeno posebno sjedište na zahtjev putnika u pratnji. Putnici od 6 do 18 godina putuju po sniženim cijenama.
 • Prema tački 12: Unutar Češke Republike, osobe sa invaliditetom ili ograničenim kretanjem putuju po sniženoj tarifi, ako su u stanju da predoče važeću ZTP ili ZTP/P karticu izdatu u Češkoj Republici.
 • Prema tački 12.2.1: Vodič putuje besplatno, kada se predoči dokaz o potrebi za stalnim vodičem. Predočavanje dokaza se definiše obezbjeđenjem odgovarajućeg dokumenta pred početak putovanja, koji pokazuje potrebu za stalnim vodičem; u Češkoj Republici to je važeća ZTP/P kartica izdata u Češkoj Republici.
 • Prema tački 12.2.4: Odredba ne važi.
 • Prema tački 16.2: U slučaju da putnik koji ima jednosmjernu kartu za vezu koja na odlaznoj stanici kasni 60 minuta ili više, i putnik odluči da napusti putovanje, ima pravo na povrat novca od svog putovanja.
 • Prema tačkama od 17.1. do 17.3, 17.6, 17.7: Primjenjuju se odredbe o zakonskoj odgovornosti.
 • Prema tački 17.4.2: Umjesto uključenih odredbi, primjenjivat će se sljedeće: putnik će imati pravo na povrat dokazane štete izgubljene prtljage koja se prevozi u prtljažniku, do najviše 3.000 CZK.
 • Prema tački 18: Pored ovih Opštih Uslova putovanja, primjenjuje se i Dekret o Transportnim Pravilima za javni vozni ili drumski putnički prijevoz izdat od strane Ministarstva Transporta i Komunikacija br. 175/2000 Coll., ili druga važeća odredba.
 • Prema tački 19: Bilo koji potencijalni spor između FlixBus CZ s.r.o. i putnika iznosi se pred sud u Češkoj Republici. 

6. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Švedskoj

 • Prema tački 16.2: 
  • Kašnjenja na putovanjima ukupne udaljenosti kraće od 150 kmnpr. (linija 690 od Arlanda do Štokholma C)
   • Na putovanjima ukupne udaljenosti kraće od 150 km, primjenjuju se ostale odredbe kod kašnjenja dužeg od 20 minuta.
   • Putnici mogu nastaviti putovanje drugim prijevoznim sredstvom ili autobusom koji kasni, a u oba slučaja imaju pravo na naknadu. To ne ovisi od udaljenosti koju vi pokrivate, već od ukupne udaljenosti autobusne linije koju koristite.
  • Naknada za druga prijevozna sredstva.
   • Ako postoji razumna indikacija za pretpostavku da će putnici kasniti više od 20 minuta na svoje odredište, putnici imaju pravo da putovanje najprije obave drugim prijevoznim sredstvom, a nakon toga da prime naknadu za alternativni prijevoz. Alternativni prijevoz može biti, naprimjer, javni prijevoz, taksi ili vlastito vozilo. Zahtjevi za povrat novca za putovanja taksijem se mogu razmatrati samo ako je vožnja obavljena od i do tačno onih stanica za koje je putovanje bilo rezervisano ili planirano.
   • Trošak alternativnog prijevoza mora biti razuman u odnosu na okolnosti i ne smije premašiti 1/40 osnovnog iznosa cijene, kako je definisano u Zakonu o socijalnom osiguranju (2010:110), (SEK 1182.50 za 2020. godinu). Ne postoje unaprijed određena ograničenja o tome koji su razumni troškovi, ali o tome će se odlučiti u svakom pojedinačnom slučaju.
   • Putnici takođe mogu imati pravo na naknadu za druga prijevozna sredstva zbog kašnjenja, čak i ako putnici nisu mogli kupiti autobusnu kartu. Autobus treba kasniti više od 20 minuta, a putnici bi posebno trebali planirati putovanje tačno ovim autobusom koji je kasnio. Mora postojati dokaz da su putnici izvršili neke pripreme, poput dolaska na autobusno stajalište/ autobusnu stanicu za putovanje autobusom koji je kasnio. 
  • Nadoknada troškova karte
   • Ako putnici odluče da nastave put autobusom koji kasni, imaju pravo na povrat novca:
    • ako se putovanje odgodi duže od 20 minuta, imaju pravo na povrat od 50 posto iznosa cijene karte.
    • Ako se putovanje odgodi duže od 40 minuta, imaju pravo na povrat od 75 posto iznosa cijene karte.
    • Ako se putovanje odgodi duže od 60 minuta, imaju pravo na povrat od 100 posto iznosa cijene karte.
   • Putnici koji traže povrat radi alternativnog prijevoza moraju podnijeti zahtjev u roku od dva mjeseca od dana kašnjenja.

7. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Ujedinjeno Kraljevstvo

 • Prema tački 11.3: Primjenjuje se samo na putovanja unutar Ujedinjenog Kraljevstva.
 • Prema tački 11.4: U slučaju usluga putovanja koje se pružaju izvan Ujedinjenog Kraljevstva, dijete mora imati najmanje 16 godina da bi moglo samostalno putovati.

8. Dodatni uslovi prijevoza primjenjivi u Španiji

 • Prema tački 19: Flix SE se izričito odriče i isključuje nadležnost Odbora za transportnu arbitražu za rješavanje sporova koji se odnose na usluge koje pruža. Ako putnici podnesu zahtjeve Transportnom arbitražnom odboru, bit će obaviješteni o alternativnim opcijama rješavanja sporova.

9. Dodatni uslovi prijevoza koji se primjenjuju u Grčkoj

 • Prema tački 9: Primjenjuju se sljedeće obaveze putnika:
  • Putnicima nije dozvoljeno da prave buku (na primjer, da koriste radio na zvučniku).
  • Ne smiju lijepiti naljepnice, dijeliti štampane materijale, trgovati robom, voditi propagandu bilo kojeg oblika, svirati muzičke instrumente i prositi.
 • Prema tački 11.2: Djeci i maloljetnicima koji još nisu napunili 7 godina bit će dozvoljeno da putuju svim nacionalnim i međunarodnim redovnim linijama samo ako su u pratnji odrasle osobe.
 • Prema tački 11.3: Djeca i maloljetnici od 7 do 14 godina mogu putovati sami samo u slučaju ako je roditelj ili zakonski staratelj prilikom rezervacije pismeno potvrdio da je dotični maloljetnik sposoban i u poziciji da započne putovanje bez pratnje i nadzora. Flix, FlixCompanies i njihova povezana društva izričito ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nadzor maloljetnika. Djeca koja putuju sama ne smiju putovati na noćnim linijama i preko državnih granica. Pored toga, djeca koja sama putuju ne smiju putovati na linijama sa presjedanjima.
 • Prema tački 11.4: U slučaju usluga putovanja između Grčke i država članica EU-a, djeca i maloljetnici mogu samostalno putovati nakon što navrše 6 godina. U slučaju djece u pratnji, pratilac djeteta mora sva kolica staviti u prtljažni prostor.
 • Prema tački 16.1: Putnicima koji putuju između Grčke i drugih država članica može biti dozvoljeno da prevoze male životinje uz odgovornost putnika i prema procjeni vozača ili drugog ovlaštenog osoblja prevoznika u zavisnosti od popunjenosti (kapaciteta) vozila i sigurnosti putnika (osim službenih pasa) ako:
  • smještene su u siguran transportni kavez, zatvorenog tipa dimenzija do 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • u pratnji su vlasnika ili držaoca.
  • vlasnik ili držalac nosi ličnu zdravstvenu iskaznicu – pasoš životinje.
  • vlasnik ili držalac životinje ostaje blizu nje i brine se o izbjegavanju povreda ili smetnji ostalih putnika.
  • smjeste životinje u slobodne prostore vozila, van hodnika, ulaznih/izlaznih mjesta i provjere karata kako ne bi rizikovali bezbjedan prevoz drugih putnika.
  • U slučaju međugradskog i unutarmjesnog redovnog i povremenog prevoza, životinje se moraju prevoziti obavezno unutar putničke kabine, a ni pod kojim uslovima u prtljažniku (uključujući i životinje u paketima).
  • Konkretno, službeni psi, odnosno obučeni psi vodiči za slijepa lica i psi pomagači pri kretanju osobe s teškoćama u kretanju, zajedno sa psima u postupku obuke službenih pasa prevoze se na sljedeći način:
  • bez kaveza i brnjice, ako imaju povodac, bez obzira na njihovu veličinu.
  • Korisnik ili trener službenog psa, u zavisnosti od slučaja, mora nositi i pokazati, na zahtjev kontrolora karata ili za to posebno ovlaštenog osoblja, zakonom propisane dokumente koji potvrđuju da je životinja dovoljno dresirana (ako je dresiran ili je u obuci), zdravlje životinje, te da korisnik ili trener psa posjeduje odgovarajuću potvrdu i dokaz o korištenju životinje.
  • U slučaju korisnika ili trenera koji je državljanin EU-a ili treće zemlje, ali boravi u Grčkoj kraći vremenski period, potrebni dokumenti koje izdaje službena agencija ili služba iz zemlje porijekla, moraju se prevesti na engleski jezik. U slučaju dugotrajnog boravka u Grčkoj (tj. poslovni razlozi, stalni boravak itd.), gore navedena dokumenta grčke vlasti u inostranstvu (ambasada itd.) moraju službeno prevesti na grčki jezik, u skladu sa odredbama relevantnog zakonodavstva.
  • Korisnik ili trener službenog psa, ovisno o slučaju, mora voditi računa o održavanju čistoće vozila te o nesmetanom prolazu i kretanju ostalih putnika.

Napominje se da se u slučaju nanošenja štete primjenjuju opšte odredbe Građanskog zakonika o odgovornosti držaoca životinje za štetu koju je životinja nanijela drugom licu (čl. 924 CV).

 • Prema tački 14: Prevoznik i njegovi saradnici dužni su da osiguraju putnike u slučaju saobraćajne nezgode tokom cijele dužine prevoza i uključujući vrijeme ukrcaja i iskrcaja iz vozila.